N. R. TILLETT. The law and the people. An outline of the legal system ofEngland and Wales. London 1950. George G. Harrap & Co. Ltd. 197 s.

 

    För de skandinaviska jurister, som i studiesyfte resa till England, kommer väl under åtskillig tid framåt Theodor Petersens i SvJT 1950 s. 435 anmälda arbete Retsliv og Retspleje i England att bli standardverket. Genomsin rikedom på sakuppgifter har arbetet i viss mån handbokskaraktär. Till den, som önskar en mindre detaljerad framställning men ändock vill få en viss inblick i engelskt rättsväsen, kan Tilletts ovan nämnda, närmast föranglosaxisk lekmannapublik skrivna och därför synnerligen lättlästa bokan befallas.
    Arbetet har tyngdpunkten lagd på framställning av domstolsorganisationen och rättegångsförfarandet men ger även en redogörelse för polisväsendet och det straffrättsliga reaktionssystemet. Vidare återges huvudpunkterna av äktenskapsrätten. Varje avdelning inledes med en rättshistorisk översikt, ägnad att underlätta förståelsen av den gällande rätten. Framställningen präglas av förf:s starkt kritiska inställning till åtskilliga företeelser inom engelskt rättsliv.
    Ehuru huvuddelen av den engelska straffrätten numera är kodifierad, finns det fortfarande vissa brott som regleras av common law. Anmärkningsvärt är att domstolarna ända in i vår tid ansett sig befogade att tillskapa nya brottskategorier. Det sista fallet är enligt Tillett från 1933. Då

 

LITTERATURNOTISER. 453blev en kvinna åtalad för att hon falskeligen anmält till polisen att hon blivit rånad, varigenom hon föranlett denna till meningslösa spaningar och anhållanden. Ett sådant förfarande hade dittills ansetts straffritt, men domstolen dömde henne till fängelse för »public mischief». Domen blev mycket kritiserad i juristkretsar, men det träffade avgörandet har i senare liknande fall länt till efterrättelse.
    Den minutiösa omsorg, som i vårt land ägnas utformningen av nya lagar, torde äga sin motsvarighet endast på få andra håll. Det är enligt förf. ett ofta förekommande klagomål bland engelska domare att lagarna äro illa skrivna. De ändringar och tillägg, som ske under parlamentsbehandlingen av en lag, korrespondera ej alltid med lagen i övrigt. Ibland uppkomma grammatikaliska fel av löjeväckande slag. Förf. citerar ett avskräckande exempel, som dock uppgives härröra från U. S. A.: »No oneshall carry any dangerous weapon upon the public highway except forthe purpose of killing a noxious animal or a policeman in the executionof his duty».
    Utvecklingen av den moderna välfärdsstaten har i England liksom annorstädes lett till uppkomsten av en mängd nya rättsliga relationer mellan staten och den enskilde. Lösningen av de tvister, som därvid kunna uppstå, har i allmänhet anförtrotts åt administrativa organ. Även rent civilrättsliga tvister ha i viss utsträckning undandragits de allmänna domstolarna. Denna utveckling, som naturligtvis till en del sammanhänger med långsamheten, formbundenheten och de höga kostnaderna i den allmänna civilprocessen, betraktas enligt förf. på domarhåll med stor oro. De administrativa organen ge sällan någon motivering för sina beslut, och den förlorande parten är ofta benägen att misstänka godtycke, när han cj fårdel av de skäl och överväganden, som lett till avgörandet. Offentlighetsprincipen tillämpas i allmänhet ej, och rättsskipning bakom lyckta dörrar, som alltid är misstänkt, kan i längden bli en fara för demokratien. En lösning som diskuterats är att tillåta fullföljd mot förvaltningsorganens beslut till de allmänna domstolarna, en annan att efter franskt mönster inrätta särskilda förvaltningsdomstolar med befogenhet att pröva de administrativa myndigheternas beslut.
    Tillett ger i inledningskapitlet till sitt arbete en karakteristik av den engelska rätten, som synes så uttrycksfull, att den må tjäna till avslutning av denna anmälan: »English law presents a really magnificent landscape. There are some grand old trees there which have sturdily withstood the storms and stresses of history. But unfortunately there is also a terrible lotof dead wood that badly needs cutting away.»

T. M.