FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 477    Ur Svensk författningssamling 1952.
    121. Lag 4 april 1952 ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 30 juni 1948 (nr 449) om disciplinstraff för krigsmän.
    122. Lag s. d. om ändrad lydelse av 9, 22 och 61 §§ militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
    137. Lag s. d. om ändrad lydelse av 6 kap. 9 § rättegångsbalken.
    148. Lag 21 mars 1952 om ändring i gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314).
    152. Lag 18 april 1952 om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m. m.
    154. Lag s. d. om ändrad lydelse av 8 § förordn. d. 16 juni 1875 (nr 42) ang. lagfart å fång till fast egendom.
    166. Lag s. d. om häradsallmänningar.
    167. Lag s. d. om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
    173. Lag 25 april 1952 om ändring i värnpliktslagen d. 30 dec. 1941 (nr 967).
    203. KF 30 april 1952 om konjunkturskatt för år 1952.
    216. KK 15 maj 1952 om ändrad lydelse av 1, 2, 4 och 9 §§ kung. d. 11 maj 1951 (nr 248) ang. postavgifter m. m.
    234. Lag s. d. om tillägg till lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar.
    235. Lag 9 maj 1952 om ändring i vattenlagen.
    236. Lag 15 maj 1952 ang. ändring i lagen d. 30 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar.
    246. KF s. d. ang. ändrad lydelse av 28 och 38 §§ förordn. d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
    249. KK 18 april 1952 om ändrad lydelse av 11 och 12 §§ protokollskungörelsen d. 26 sept. 1947 (nr 775).
    264. Lag 30 maj 1952 ang. ändrad lydelse av 56 § 4 mom. samt 59 och 79 §§ lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
    265. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 23 och 25 §§ kommunala vallagend. 6 juni 1930 (nr 253) samt av det i 24 § angivna formuläret.
    266. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 56 § 2 mom. lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
    267. Lag s. d. med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kammare för perioden 1953—1956.
    280. KK 23 maj 1952 med vissa bestämmelser om cyklar med hjälpmotor,
    281. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon.
    282. KK s. d. om åldersgräns för erhållande av vissa trafikkort.
    302. KK 31 mars 1952 om ändring i protokollskungörelsen d. 26 sept. 1947 (nr 775).
    303. KK s. d. med särskilda föreskrifter för domstolarna rörande förmyndarvården (förmyndarvårdskungörelse).
    304. KK s. d. med särskilda föreskrifter rörande överförmyndarens verksamhet (överförmyndarkungörelse).
    314. Lag 23 maj 1952 ang. ändrad lydelse av 4 och 9 §§ lagen d. 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff.
    315. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 49 a § lagen d. 12 juni 1931 (nr 233) om behandling av alkoholister (alkoholistlag).
    317. Lag 30 maj 1952 om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
    318. KF 15 maj 1952 om ändring i förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    319. KK s. d. om ändrad lydelse av §§ 3, 10 och 15 förordn. d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
    333. Lag 6 juni 1952 om ändring i 11 och 13 kap. GB.
    334. Lag s. d. om höjning av vissa underhållsbidrag.

B. L.