År

På grund av ung-

domsfängelse-

nämndens beslut

Efter domstoles för-ordnande Tillhopa
Män
Kv. Män Kv. Män Kv.
1948 46 2 13 59 2
1949 31 7 38
1950 27 5 32
1951 32 4 6 38 6

Av de på prov utskrivna ha därjämte under år 1948 44 män ådömts tidsbestämda frihetsstraff och 1 straffriförklarats. År 1949 ha av provutskrivna 62 män och 2 kvinnor ådömts tidsbestämda frihetsstraff, 2 män ha dömts till förvaring. Under år 1950 ha 55 män samt 3 kvinnor ådömts tidsbestämda frihetsstraff och under år 1951 ha 84 män ådömts sådant straff.   

 Sinnessjuknämndens verksamhet under 1951 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. 1950 se SvJT 1951 s. 652).
    Antalet under året handlagda utskrivningsärenden var 2,209. Av dessa ha 1,249 angått straffriförklarade, s. k. N-fall, 584 andra patienter om vilkas utskrivning det i första hand ankommer på nämnden att besluta, s. k. PNoch O-fall, 39 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten jämligt 20 § första st. sinnessjuklagen delegerats till sjukvårdsläkaren, s. k.ND-fall, samt 337 patienter om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast som besvärsinstans beslutar, s. k. P-fall. Nämndens beslut framgå av följande uppställning:

   N-fall O-fall ND-fall PN-fall P-fall Summa
Utskrivning 89 53 2 144

Utskrivningsrätten delegerad till

sjukvårdsläkaren

94

61 1 156
Försöksutskrivning mer än en månad 242 137 1 4 384

Försöksutskrivning en månad eller

mindre

116 40 1 1 158
Fortsatt försöksutskrivning 181 54 1 236
Utsträckt frigång 19 1 20

Delegation av rätten att bevilja ut-

sträckt frigång

26 4 1 31
Ändrade försöksutskrivningsvillkor 83 5 3 91
Ändring i utskrivningsnämndens beslut 3 2 1 6

Ej ändring i utskrivningsnämn-

dens beslut

34 13 2 49
Ärendet återförvisat till sjukvårds-läkaren 5 3 35 43
Avslag 357 185 35 13 301 891
Summa
1,249 555 39 29 337 2,209

     Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 502 patienter, varjämte 296 varit försöksutskrivna tills vidare (försöksutskrivningar för kortare tid än en månad ej inräknade). Under året ha av de försöksutskrivna 148 återtagits, därav 37 på grund av återfall i brott. Återintagning har alltså skett i 18.6 % av fallen samt återfall i brott i 4.6 % av fallen.

S. R.