NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 75    Société Internationale de Criminologie. Styrelsen för Société Internationale de Criminologie har utsett ett vetenskapligt råd med följande ledamöter: Carrol och Mannheim (England), P. Cornil och de Greeff (Belgien), di Tullio och Crispigni (Italien), Drapkin (Chile), Sheldon Glueck, Reckless, Sellin och Sheldon (USA), Heuyer, Lagache, Pinatel och Sannie (Frankrike), Kempe (Nederländerna), Kinberg (Sverige), Loudet (Argentina), Lyra (Brasilien) och Siewertz (Tyskland). Jfr vidare SvJT 1950 s. 1009 ff.

 

    Internationellt lufträttsarbete. Den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) juridiska kommitté har under det senaste året hållit ytterligare två sessioner, den sjunde och den åttonde (jfr SvJT 1950 s. 1000). Först samlades man under tiden d. 2—d. 24 jan. 1951 i Mexico för att överarbeta det till kommittén återförvisade förslaget till ny konvention rörande skada, som av luftfartyg tillfogats tredje man på jordytan. Man lyckades åstadkomma ett nytt slutligt förslag, som torde få anses betydligt mera tillfredsställande än det tidigare, underkända förslaget. I vissa avseenden, exempelvis rörande besättningsmedlemmars ansvarighet och i fråga om de processuella bestämmelserna, synas dock ytterligare förbättringar av nöden. Förslaget torde komma under slutlig behandling inom ICAO under sommaren 1952.
    Vid sessionen i Mexico beslöt kommittén mot, bland andra, de nordiska staternas röster att till revision upptaga den i Warszawa år 1929 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran. Detta arbete utgjorde den huvudsakliga arbetsuppgiften vid kommitténs åttonde session, som pågick under tiden d. 11—d. 28 sept. 1951 i Madrid. Vissa beslut av principiell betydelse, bl. a. rörande konventionens tillämpningsområde, fattades, men man hann icke med att slutföra revisionen och upprätta förslag till ny text, vare sig i form av en ny konvention eller såsom ett tilläggsprotokoll till den bestående överenskommelsen. En underkommitté tillsattes därför med uppgift att fullfölja arbetet och framlägga utkast till ett sådant förslag. När kommittén åter får tillfälle att syssla med detta ämne synes för närvarande ovisst.
    Svensk delegat vid de båda sessionerna var hovrättsassessorn K. Sidenbladh. K. S.

 

    Det nordiska lufträttssamarbetet. Arbetet med nya nordiska luftfartslagar, vilket tidigare föranlett ett antal nordiska lufträttsmöten (jfr SvJT 1950 s. 1000), har fortsatts vid ytterligare ett sådant möte, som hölls i Sola invid Stavanger under tiden d. 27 aug.—d. 8 sept. 1951 under ordförandeskap av høyesterettsdommer H. Bahr. Bland övriga delegerade voro kontorchefen S. Garde och sekreteraren O. Thomas från Danmark, förvaltningsrådet R. Beckman och regeringsrådet O. W. Stenij från Finland, byråsjefen H. Breien från Norge samt f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden H. Wikander och hovrättsassessorn K. Sidenbladh från Sverige. Även experter deltogo i mötet; svenska experter voro överdirektören C. Ljungberg och ombudsmannen i SAS E. Norman.

 

76 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Av de nya lagarna diskuterades vid mötet huvudsakligen kapitlen om bestämmelser att iakttaga vid luftfart, därunder stadganden angående fartygshandlingar, samt om skadestånd och försäkring, till vilka kapitel utkast uppgjordes.
    Man beräknar att hålla ytterligare ett möte av samma karaktär i Finland under mars 1952, varefter endast redaktionsarbete skulle återstå.
    K. S.