Les grands systèmes pénitentiaires actuels. Exposé systématique du régime appliqué dans les différents pays. Publié sous ladirection de Louis HUGUENEY, H. DONNEDIEU DE VABRES et MARC ANCEL. Paris 1950. Recueil Sirey. 446 s. Fr. 1.200:—. (Travaux et recherches del'institut de droit comparé de 1'Université de Paris.)

 

    Som framgår av arbetets titel utgör detsamma ett sammelverk, innehållande sakrika redogörelser för fångvården och därmed sammanhängande ämnen i ett flertal europeiska och amerikanska stater. För Sveriges del medverkar Hardy Göransson. Ett av de vidlyftigaste bidragen utgör Jean Gravens framställning av den schweiziska kriminalvården. De kapitel, som avse förhållandena i ett par öststater, frappera genom sin vaghet i sakuppgifterna och inskränka sig till ett referat av lagstiftningen från 1920 och 30-talen.

I. A.

 

    Ur svenska tidskrifter 1952.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Hft. 3. STIG JÄGERSKIÖLD, Tjänstemännen och strejkrätten, s. 140—-149.
    Juristnytt. Nr 14—15 och 16. CARL SVENNEGÅRD, Förhandlingsrätten, s. 190—194 och 205—210. Nr 17. P.-E. PAULSON, Förundersökningsarvodena, s. 214—216. Nr 18. CARL SVENNEGÅRD, Tjänstemännen och pressen, s. 230—237. Nr 19. PER-AXEL BROMMESON, Ungdomsbrottsligheten, ett försök till överblick,s. 248—252.
    Sociala meddelanden. Hft. 4. KJELL EDSTRÖM, Om existensminimum vid beskattningen, s. 241—250.
    Svensk sparbankstidskrift. Hft. 5—6. GÖSTA WALIN, Några spörsmål angående rättshandlingar för dödsbo i vilket omyndig är delägare, s. 145—150. Hft. 7. ERIK HÖÖK, Om inteckning för ogulden köpeskilling, s. 281—289. —EBBE JACOBSSON, Är brandförsäkringsbolagens ansvarsförbindelser underkastade preskription, s. 290—296.
    Statistisk tidskrift. Hft. 3. SVERKER GROTH, Brott som kommit till polisens kännedom år 1951, s. 189—207.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Hft. 3. PER NILSSON-STJERNQUIST, Samhällsutvecklingen och rättsvetenskapens arbetsfält, s. 198—205.
    Svensk skattetidning. Hft. 5—6. JOHN BRATT, Ett betydelsefullt rättsfallrörande kvarlåtenskapsskatt (NJA 1952 s. 295), s. 170—173.

 

LITTERATURNOTISER. 865    Svensk tidskrift. Hft. 5. GUNNAR HECKSCHER, Byråkratiseringstendenser inom nutida svenskt samhällsliv, s. 276--282.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Hft. 6. STIG SJÖVALL, Avveckling av kommunalborgmästarinstitutionen — ett överraskande förslag.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Hft. 2. P. A. WESLIEN, Något om hörande av partsombud såsom vittne, s. 77—82. — EINAR HOLM, Fri bevisprövning i häradsrätt och hovrätt, s. 83—94.

S. R.