Ur Svensk författningssamling 1952.

 

    382. Strandlag 30 maj 1952.
    383. KK s. d. med tillämpningsföreskrifter till strandlagen.
    415. KK 6 juni 1952 om fridlysning av vissa djurarter under jaktåret 1952/53.
    416. KBr s. d. ang. fastställande av älgavgifter för jaktåret 1952/53 m. m.
    448. KK 6 juni 1952 om ändrad lydelse av 4 § kommittékungörelsen d. 28 juni 1946.
    530. Sjömanslag 30 juni 1952.
    531. Lag s. d. om ändrad lydelse av 34, 36, 287 och 295 §§ sjölagen.
    532. Lag s. d. om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg.
    618. Stadga 20 aug. för nordiska rådet.
    644. KK 25 sept. 1952 ang. skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelser till brittisk konsul. B. L.