Finlands riksdag. Riksdagen räknar inalles 200 medlemmar. I den år 1951 valda riksdagen sitter jurister till ett antal av 21. Finska samlingspartiet har insatt 7 jurister, nämligen en häradshövding, ett regeringsråd, en kvinnlig överrevisor, en godsägare, en bankdirektör, en stadsdirektör och en affärsjurist. Socialdemokraterna ha i sin grupp den kände politikern Väinö Tanner samt därjämte en borgmästare, föreståndaren för kommunala centralbyrån, en affärsjurist och en advokat. Svenska folkpartiet har valt en godsägare, en notariatchef och en advokat medan agrarförbundet bidrar med sådana förnämiteter som statsministern jur. doktor Kekkonen, en godsägare likaså med doktorsgrad och en överdirektör. Finska folkpartiet, som utgör den minsta gruppen med 10 medlemmar, har även 3 jurister, av vilka en är borgmästare, en hovrättsfiskal och en advokat. Folkdemokraterna ha icke kunnat uppbringa någon examinerad jurist, men väl en 22-årig fru, som bedriver juridiska studier. K-t K-a.

 

Islands Althing. Althinget har alt 52 medlemmer. Et mandat er for tiden ledigt, på grund af dödsfald, mén af de 51 nuværende althingsmænd er der 12 jurister. Af disse hörer 8 til Selvstændighedspartiet, nemlig en minister, en sÝslumaður (herredsdommer), en borgmester, en höjesteretssagförer, en direktör, en redaktör og to underretssagförere. Fremskridtspartiet har to, en minister og en kvindelig jurist, som er dommer i en prisreguleringsdom. Socialistpartiet har en, en underretssagförer, og Arbejderpartiet (socialdemokraterne) en direktör for en brandforsikringsanstalt. M. a. o. næsten en fjerdedel af althingets medlemmer er jurister.
ó. L.

 

Norges Storting. Stortinget har 150 medlemmer. Paa det Storting som i 1949 ble valgt for 4-aarsperioden 1950—53, har arbeiderpartiet 85, høyre 23, venstre 21, bondepartiet 12 og kristelig folkeparti 9 representanter. Ingen av bondepartiets eller kristelig folkepartis representanter er jurister. Av de øvrige tre partier har arbeiderpartiet tre, høyre fire og venstre to jurister paa Stortinget. Arbeiderpartiets tre jurister er to overrettssakførere (hvorav den ene som riksrevisor stadig er permittert, idet varamannen som ikke er jurist, fungerer) og en sorenskriver. Høyres fire jurister er en dispónent som i sin tid har tatt examen juridicum, en pressemann, en banksjef som er dr. jur. og tidligere universitetsstipendiat, og en lagmann. Venstres to jurister er en likningssjef og et dampskipsselskaps administrerende direktør som er cand. jur. De nevnte jurister sitter fordelt i forskjellige stortingskomiteer (saaledes fire i Finans- og tollkomiteen og to i Justiskomiteen). Ingen er medlem av presidentskapet. J. T. B.

 

Sveriges riksdag. Av första kammarens 150 ledamöter äro 10 jurister. Bland dessa märkas miristern för utrikes ärendena Östen Undén samt professorerna Åke Holmbäck och Nils Herlitz. Två tillhöra so

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 873cialdemokratiska arbetarepartiet, nämligen förutom Undén en advokat. För folkpartiet ha invalts Holmbäck och en f. d. aktuarie. Övriga jurister i denna kammare företräda liksom Herlitz högern. En är f. d. rådman, en försäkringsdirektör, två företagsledare och en lantbrukare (tidigare länsnotarie). — Förutvarande statsrådet Gustav Möller är juris hedersdoktor.
    Andra kammaren räknar bland sina 230 ledamöter 7 jurister. Bondeförbundets partiledare, statsrådet Gunnar Hedlund, och högerledaren, direktören Jarl Hjalmarson, äro jurister. Högern har ytterligare en jurist, som är företagsledare. Av folkpartiets fyra jurister äro en borgmästare, två advokater och en företagsledare.
    De flesta juristerna i båda kamrarna äro ledamöter eller suppleanter i lagutskott. Borgmästaren Olov Rylander är ordförande i första och Holmbäck i tredje lagutskottet.1 B. W-r.