Stockholms högskolas juridiska förening har under 1952 anordnat följande sammankomster: d. 5 mars föredrag av stadsfiskal Lennart Eliasson över ämnet: »Vad gör en åklagare»; d. 20 mars diskussion om »Hyresreglering och bostadsskoj», med revisionssekreterare Erik Alexanderson, advokat Gösta Järtelius och direktör Hans Wiman som inledare; d. 5 april föredrag med filmförevisning av overlæge Georg Stürup om »Behandling af psykisk abnorme kriminelle ved Herstedvester»; d. 21 april »HD:s domar som prejudikat», diskussion med justitierådet Nils Beckman, prof. Knut Rodhe och docenten Jan Hellner som inledare, samt justitieråden Nils Alexanderson och Hjalmar Karlgren samt ett flertal av fakultetens lärare såsom diskussionsdeltagare; d. 30 april Valborgsmässofest; d. 17 okt. recentiorsfest med spex; d. 23 okt. konstituerades föreningen J-52, varvid hovrättsassessorn Per-Erik Fürst och sekreteraren i Sveriges juristförbund Bengt Karlson höllo föredrag om juristförbundet resp. arbetsmarknadssituationen; d. 6 nov. i samarbete med Stockholmsavdelningen av Sveriges juristförbund diskussion av ev. inträdesspärr till juridiska studier med hovrättsassessorn Per-Erik Fürst som inledare; d. 13 nov. diskussion över ämnet »Försäkringsbedrägeri?» inledd av ombudsman Hans Herrlin och ombudsman Ebbe Jacobsson; d. 27 nov. kåseri av professor Seve Ljungman över »Intryck från amerikanska Law Schools», samt d. 15 dec. julfest.
    Föreningen har under året haft glädjen att se som sina gäster en representant från vardera av Juristforeningen i Oslo och Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn, och har själv sänt en representant till vardera av de nämnda föreningarna samt till Juristklubben Codex i Helsingfors.
    Styrelsen har under år 1952 haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Lennart Benckert, v. ordf. jur stud. Birgitta Bergstrand, sekr. jur. stud. Hans Dahlberg, skattm. jur. stud. Owe Matton, bilbliotekarie jur. stud. Tor Bystedt, konsulter jur. stud. Erik Tandberg och jur. stud. Lennart Eckerberg. — Föreningen har 762 medlemmar.

 

    Svenska kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte d. 8 och 9 maj 1953 i Stockholm. Dansk Kriminalistforening representerades av landsdommer Jørgen Trolle, Kriminalistföreningen i Finland av professor Brynolf Honkasalo och Den Norske Kriminalistforening av høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal.
    Förhandlingsämne var det av straffrättskommittén nyligen framlagda förslaget till brottsbalk (SOU 1953:14; jfr SvJT 1953 s. 282). D. 8 maj behandlades »Brotten mot person» med justitierådet Nils Beckman som inledare, och d. 9 maj »Allmänstraffrättsliga frågor» med hovrättsrådet Hugo Digman och »Ärekränkning» med hovrättsfiskalen Sten Rudholm som inledare.
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter justitierådet Nils Beckman, prof. Ivar Agge, borgmästaren Erik Bendz, riksåklagaren Maths Heuman, med. lic. Gustav Jonsson, advokaten Hugo Lindberg, statsåklagaren Gustaf Persson, prof. Ivar Strahl och prof. Folke Wetter. Nya ledamöter i styrelsen blevo hovrättsfiskalen Carl Holmberg och direktören Gunnar Rudstedt. Inom styrelsen har Beckman utsetts till v. ordf. och kassaförv. och Holmberg till sekr.