International Fiscal Association (IFA) håller sin åttonde kongress i Köln under tiden d. 20—23 sept. 1954 med sammanslutningens västtyska nationalkommitté såsom värd. Närmare upplysningar lämnas efter hänvändelse till IFA:s svenska representanter dr K. G. A. Sandström eller dir. Thorsten Hultman, tel. Sthm 22 98 00.

 

    Brysselkonferensen 1951. I SvJT 1952 s. 392 lämnades en redogörelse för en av Förenta Nationerna i samarbete med världshälsoorganisationen d. 3—15 dec. 1951 i Bryssel anordnad konferens över ämnet Medicinsk, psykologisk och social undersökning av brottslingar. Förenta Nationernas tidskrift International

NOTISER 491Review of Criminal Policy (se SvJT 1952 s. 451) nr 3/1953 är helt ägnat åt Brysselkonferensen. Häftet innehåller sålunda bl. a. en orienterande inledningkonferensens ordförande statssekreteraren i belgiska justitiedepartementet prof. Paul Cornil, till konferensen utarbetade uppsatser rörande olika sidor av förhandlingsämnet, redogörelser för förhållandena i de deltagande länderna, konferensens beslut och rekommendationer samt en bibliografisk förteckning över aktuell litteratur i ämnet.

S. R.