GUNNAR PRAWITZ. Tomter och stadsägor. Om fastighetsindelningen i Sveriges städer. Andra uppl. Sthm 1954. Norstedts. Utg. av statens nämnd förutgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. 212 s. Kr. 10,00.

 

    I den nya upplagan av detta arbete, vars första upplaga anmäldes i SvJT 1949 s. 749,  har beaktats lagändringar och nytillkomna prejudikat. I boken har vidare avtryckts en i Festskrift tillägnad Karl David Myrbeck (Svensk lantmäteritidskrift 1954 nr 3—4) tidigare publicerad uppsats av byråchefen LARS ÖJBORN. I denna uppsats, som har titeln Fastighetsredovisning och fastighetsbildning inom landsbygdsområden i stadssamhällen, behandlas närmast de rättsliga nyheter som införts genom 1948 års lagstiftning om fastighetsbildning och 1950 års fastighetsregisterreform.

S. R.

 

TÄNKER DU BLI JURIST? Sveriges Juristförbunds småskriftserie: Nr 2. Sthm 1955. Sveriges Juristförbunds Förlags AB. 12 s. Kr. 1,00.

 

    Med detta häfte, som sedan några år utdelas bland läroverksungdom, säger sig juristförbundet vilja orientera om vad som fordras av en jurist, om studiekostnaderna och främst om de möjligheter, som f. n. finns att skapa en ekonomiskt tryggad och personligt värdefull framtid inom yrket. Många upplysningar är även att hämta om utbildning och meritering, om den rådande konkurrensen om tingsnotarietjänsterna — av årets juris kandidater beräknas icke ens hälften kunna utan längre dröjsmål placeras i domsaga — samt om arbetsmarknadsläget och befordringsmöjligheterna i statlig, kommunal och enskild tjänst. Med undantag för ett fåtal särskilt gynnade poster inom det enskilda näringslivet är enligt förbundets mening förhållandena i allmänhet otillfredsställande och framtidsutsikterna mörka; och förbundets avsikt med häftet är uppenbarligen att begränsa tillströmningen till banan (jfr SvJT 1955 s. 281). Hur många dugliga och lämpliga juristämnen som följsamt söker sig till andra yrken lämnas dock obesvarat, detta sagt som en blygsam erinran om att förbundets helt visst lovvärda uppsåt kan, som det här tar sig uttryck, skapa den vanföreställningen, att juristyrket bör väljas endast av den som saknar pretentioner — ekonomiska eller andra — på sin framtid.

S. F.

 

H. MONTGOMERY HYDE. United in Crime. London 1955. Heinemann. 191 s. 15sh.

 

    MONTGOMERY HYDE har skrivit åtskilliga uppmärksammade böcker, främst biografier och historiska skildringar. Hans bästa arbete är nog biografien över Carson (se SvJT 1953 s. 651); i sin egenskap av Ulsterman, advokat och parlamentsledamot hade han också särskilda förutsättningar att skriva den boken.
    Under titeln United in Crime har Hyde i bokform sammanfört ett antal

 

32—553004. Svensk Juristtidning 1955

 

498 LITTERATURNOTISERuppsatser som tidigare varit publicerade i pressen. Som titeln anger handlar boken främst om människor som Brottet knutit samman: mördare och andra våldsmän, spioner och bedragare, åklagare, försvarare och domare. Som representanter för de tre sistnämnda kategorierna har Hyde utvalt Sir Travers Humphreys och Lord Simon. I övrigt är galleriet mera brokigt och flera av den engelska brottmålslitteraturens mest omskrivna brottslingar har ännu en gång dragits fram i ljuset. Kring de koncentrerade levnadsteckningarna över Humphreys och Simon och ett tjugutal brottmålsreferat grupperar sig ett inledande allmänt kapitel om brottsligheten i dagens England och ett par avslutande kapitel om spöstraffets exekverande, om dess förtjänster och brister — ett ingalunda förlegat ämne i engelsk kriminalpolitisk debatt — och om ungdomsbrottsligheten och behandlingen av unga brottslingar. Något nytt material eller några nya synpunkter framför Hyde knappast denna gång; det har väl inte heller varit avsikten med artiklarna när de först publicerades. De olika uppsatserna är också innehållsmässigt rätt ojämna, något som väl sammanhänger med att nästan alla är till det yttre lika långa. Men en rundvandring i engelsk brottsmålshistoria i sällskap med en så förfaren jurist och författare som Hyde är självfallet långtifrån intresselös.

S. R.