WALTER STREE. In dubio pro reo. Tübingen 1962. Mohr (Siebeck). 124 s. DM 15,60. — Tübinger rechtswissenschaftliche Abhandlungen. Bd 5. 

    Arbetet avser ej att uttömmande behandla den angivna straffprocessuella maximen i dess historiska, rättspolitiska eller dogmatiska enskildheter utan vill framhäva de principiella förutsättningarna för dess uppställande och de viktigaste praktiska följderna av dess genomförande. Studien innefattar tre huvudkapitel, som beröra läget då tvivel föreligger om resp. de materiella straffbarhetsbetingelserna, de formella betingelserna för dom i huvudsaken samt framtidsprognoser, t. ex. angående en lagbrytares farlighet och behov av viss kriminalpolitisk behandling. Skriften är lättillgänglig och intresseväckande och innehåller en hel del träffande iakttagelser och påpekanden av värde jämväl för svensk rättstillämpning.

I. A.

 

Nyutkomna böcker

    PER OLOF EKELÖF. Rättegång. Första häftet. Andra omarb. uppl. Sthm 1963. Norstedts. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XV). 187 s. Kr. 18,00.

    I den föreliggande nya upplagan av denna lärobok har hänsyn tagits till lagändringar, prejudikat och litteratur, som tillkommit efter första upplagan (anm. i SvJT 1959 s. 35). En del avsnitt har omarbetats i förtydligande syfte men några mer betydande ändringar i sak har icke gjorts.

LITTERATURNOTISER 123    TORE ALMÉN och RUDOLF EKLUND. Lagen om avtal. Åttonde uppl. ombesörjd av TORKEL NORDSTRÖM. Sthm 1963. Norstedts. 168 s. Inb. kr. 19,00.

    I väsentligt större utsträckning än i tidigare upplagor hänvisas i den nya upplagan till svensk litteratur på området.

    ERIK HAGBERGH och SAL. NISELL. Lagen om ekonomiska föreningar. Tredje uppl. Sthm 1963. Norstedts. 250 s. Inb. kr. 28,00.

    I denna nya upplaga har vidtagits de kompletteringar som föranletts av ändrad lagstiftning och nyare rättspraxis. I ett tillägg uppmärksammas spörsmålet om s. k. partiellt utträde ur ekonomisk förening (se SvJT 1960 s. 546 ff och 698 ff).

    OLA NYQUIST och LENNART KÖRNER. Mutor och bestickning. Sthm 1963. Nordiska Bokhandeln. 58 s. Kr. 5,00.

    Föreliggande skrift, som utarbetats på uppdrag av Institutet för bekämpande av mutor och bestickning, innehåller en redogörelse för gällande lagbestämmelser på hithörande område i strafflagen och i lagen mot illojal konkurrens. Vidare återges huvuddragen i den av Statens sakrevision i samråd med institutet år 1957 utarbetade s. k. mutkatekesen. I anslutning härtill redovisas rättspraxis på området.

    ERIC WAHLBERG, GUNNAR ENGSTRÖM, STIG WERNLUND. Socialhjälpslagen. Andra uppl. Sthm 1963. Norstedts. 189 s. Inb. kr. 19,50.

    I den nya upplagan av föreliggande lagkommentar har hänsyn tagits till den rättspraxis som utbildat sig vid tillämpningen av socialhjälpslagen. Samtidigt har vissa äldre prejudikat utmönstrats även om åtskilliga rättsfall från fattigvårdslagens giltighetstid alltjämt redovisas.