Nordiska studentjuristrådet. Vid den XIV nordiska studentjuriststämman i Reykjavik 1964 förekom, förutom de rättsvetenskapliga diskussioner som tidigare refererats i SvJT (1964 s. 750), överläggningar mellan de deltagande studenterna rörande möjligheterna att intensifiera kontakterna och utbytet mellan Nordens juris studerande. Dessa överläggningar resulterade i en resolution, som antogs av stämman, i vilken bl. a. följande uttalanden gjordes:
    »I. Det bör arrangeras flera gästföreläsningar. Dessutom är det önskvärt, att enskilda dylika föreläsningar utbygges till föreläsningsserier och ges seminariekaraktär, genom att den gästande läraren ledsagas av studenter från sitt hemland.
    II. På samma sätt som vid gästföreläsningar bör nordiska universitet ge studenter från andra länder större möjligheter till studier. Juriststudenternas organisationer bör sträva att förmedla upplysningar och ge praktiskt bistånd i samma syfte.
    III. Vidare vill man anbefalla en utökning av de nordiska student juristseminarierna. Sådana arrangemang ger ett relativt stort antal studenter möjlighet att hämta lärdom från sina grannländers rättssystem. Man rekommenderar, att nationella seminarier utbygges till nordiska.
    IV. Man anser det vara av stor betydelse för nordiska jurister, att arbetet för ömsesidigt erkännande av juridiska examina inom Norden påskyndas.
    V. Det är önskvärt att flera nordiska institutioner, som Nordisk Institutt for Sjörett i Oslo, upprättas inom ämnessfärer, där detta är möjligt. Härigenom kan utvecklingen ledas i riktning mot ett enhetligt nordiskt rättssystem.»
    I resolutionen rekommenderades vidare, att representanter för de nordiska studentjuristorganisationerna skulle sammanträffa för att vidare bearbetade framställda förslagen. På inbjudan av föreningarna Codex och Pykälä samlades därför i Helsingfors delegater för de nämnda organisationerna till konferens den 6—9 okt. 1964. Det viktigaste resultatet av denna konferens blev upprättandet av ett samarbetsorgan för de nordiska juris studerande, benämnt Nordiska Studentjuristrådet (NSJR). Dess ändamål är att främja kontakten och informationsverksamheten mellan juris studerande i Norden, vilket skall ske bl. a. genom att informera om studierna vid de nordiska universiteten, genom att upplysa om stipendier och studiemöjligheter, genom att meddela upplysning om gästföreläsningar, studentutväxling och internordiska studentjuristseminarier samt koordinera dessa, samt genom att verka för ett internordiskt erkännande av juridiska examina och tentamina.
    NSJR gavs en enkel organisation. Högsta myndighet är ordförandemötet, som består av ordförandena i de inom NSJR samarbetande organisationerna eller deras befullmäktigade ombud, och som sammanträder minst en gång per år. Det har bl. a. att utse en generalsekreterare vilken handhar den

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 139löpande verksamheten samt svarar för ordförandemötets sammankallande och ledning.
    Till generalsekreterare utsågs i Helsingfors jur. stud. Sven H. Salén, Stockholm. Som sekreterare i NSJR fungerar vidare f. n. jur. stud. Willi Barenthin, Ingrid Ekström och Gunnar Petri, samtliga Stockholm. Den verksamhet, som hittills bedrivits av detta sekretariat, har huvudsakligen bestått i insamlande av upplysningar rörande stipendier för studier inom Norden samt undersökningar av möjligheterna till s. k. studieortsutbyte (m. a. o. möjligheterna att förlägga en del av studierna för den egna examen till annan nordisk fakultet). Avsikten är att ett ordförandemöte skall sammankallas under senare delen av våren för att ytterligare konkretisera NSJR:s uppgifter. Intill dess torde sekretariatets arbete till största delen komma att utgöras av dels förmedling av information av ovan angiven art, dels koordination av den seminarieverksamhet, som projekteras på olika 
håll i Norden av de juris studerandes organisationer. S. H. S.