De kungl. kommittéerna. Enligt 1965 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1965, nämligen 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius; SOU 1965: 26; jfr SvJT 1965 s. 358), mönsterskyddsutredningen (ordf. prof. S. Ljungman; SOU 1965: 61), utredningen rörande reglerna om godtrosförvärv av lös egendom (prof. H. Hessler; SOU 1965: 14; jfr SvJT 1965 s. 210), etableringsutredningen (ordf. bankdirektören C.-H. Nordlander; utredningen har befriats från sitt uppdrag), utredningen om rättegångshjälp (ordf. f. d. häradshövdingen G. Eriksson; SOU 1965: 13; jfr SvJT 1965 s. 209), sakkunniga för utarbetande av handledning för tillämpning av tryckfrihets- och sekretesslagstiftningen (ordf. f. d. stadsjuristen P. E. Elsin), utredningen om utlandssvenskarnas folkbokföring (kammarrättsrådet S. von Otter; SOU 1965: 73), 1963 års JO-utredning (ordf. landshövdingen I. Lindell; SOU 1965: 64; jfr SvJT 1966 s. 72), utredningen för översyn av reglerna om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap och därmed sammanhängande frågor (lagmannen F. Nyquist; SOU 1965: 17; jfr SvJT 1965 s. 212), pressutredningen (ordf. landshövdingen I. Lindell; SOU 1965: 22), 1964 års utredning av frågan om radions juridiska ansvarighet (häradshövdingen J. Björling; SOU 1965: 58; jfr SvJT 1965 s. 715), röstlängdsutredningen (hovrättsrådet G. Petrén; SOU 1965: 76) samt kontinentalsockelutredningen (ordf. justitierådet C. Holmberg, SOU 1965: 66; jfr SvJT 1966 s. 74).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1966 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. prof. F. Schmidt) har avlämnat betänkandet »Pensionsstiftelser II. Lagförslag omtryggande av privata pensioner m. m.» (SOU 1965: 41; jfr SvJT 1965 s. 715).

 

Notiser 149    Sjölagskommittén (ordf. justitierådet E. Hagbergh) har avlämnat betänkandet »Fartygs befälhavare, gemensamt haveri och dispasch, ansvarsbestämmelser m. m.» (SOU 1965: 18; jfr SvJT 1965 s. 359).
    1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen (landshövdingen M. Wahlbäck) har avlämnat betänkandet »Underlättande för nordiska medborgare att vinna medborgarskap i annat nordiskt land m. m.» (NU 1965: 8).
    Länsdemokratiutredningen (ordf. landshövdingen P. Nyström) har avlämnat betänkandet »Författningsfrågan och det kommunala sambandet » (SOU 1965: 54).
    1965 års valtekniska utredning (ordf. borgmästaren B. Widegren) har avlämnat betänkandet »Gemensam valdag» (SOU 1965: 74).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sitt uppdrag under 1966, nämligen firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein), utredningen om illojal konkurrens (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson), utredningen ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld), utredningen ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrättsrådet G. Thyresson), 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen, utredningen ang. rikets vapen och flagga m. m. (f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh), militärstraffsakkunniga (ordf. hovrättsrådet G. Thyresson), hyreslagstiftningssakkunniga (ordf. presidenten L. Granqvist), immissionssakkunniga (ordf. lagmannen I. Ulveson), 1963 års markvärdekommitté (ordf. regeringsrådet S. Walberg), parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären (ordf. v. talmannen A. Strand), utredningen av frågan om legalisering av sämjedelningar (justitierådet J. Gyllensvärd), 1964 års vatten- och avloppsutredning (hovrättsrådet P.-E. Fürst), arvsfondsutredningen (rättschefen B. Hamdahl) och sakkunnig för översyn av Stockholms rådhusrätts organisation (f. d. hovrättspresidenten J. Laurin).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1966 förutses av utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), fångvårdens byggnadskommitté (ordf. f. d. landshövdingen Th. Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet G. Walin), sjölagskommittén, aktiebolagsutredningen (ordf. prof. H. Nial), offentlighetskommittén (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (ordf. hovrättspresidenten K. Sidenbladh), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson), expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet V. Körlof), domstolskommittén (ordf. f. d. hovrättspresidenten K. Elliot), trafikmålskommittén (ordf.borgmästaren Y. Kristensson), svenska sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. justitierådet P. Bergsten), bostadsrättskommittén (ordf. regeringsrådet H.-F. Ringdén), förvaltningsdomstolskommittén (ordf. f. d. regeringsrådet K. Holmgren), utredningen ang. vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdomaren Å. Wikner), sakkunniga rörande lagstiftning omköp av lös egendom (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (t. f. expeditionschefen L. Brundin och förste ambassadsekreteraren V. Hellners), utredningen för översyn av bokförings-

 

150 Notiserlagen (ordf. f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh), sakkunniga för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (departementssekreteraren L. Myrsten och statssekreteraren O. Rainer), departementsutredningen (statsrådet R. Hermansson), gruvrättsutredningen (ordf. landshövdingen S. af Geijerstam), fylleristraffutredningen (ordf. regeringsrådet B. Hjern), fastighetsregisterutredningen (överingenjören H. Wallner), sakkunnig ang. lagstiftningen om skifte av dödsbo (departementsrådet O. Höglund), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren E. Walberg), länsdemokratiutredningen, förmynderskapsutredningen (ordf. f. d. hovrättspresidenten J. Laurin), 1965 års valtekniskautredning, 1965 års abortkommitté (ordf. f. d. justitierådet B. Hult) och svenska kommittén för en nordisk patentbesvärsinstans (ordf. justitierådet Y. Söderlund).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Försvarsdepartementet. 1964 års utredning rörande vapenfria värnpliktiga (ordf. chefredaktören F. Nilsson) har avlämnat betänkandet »Vapenfri tjänst» (SOU 1965: 71).
    Socialdepartementet. Yrkesskadeutredningen (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson), utredningen ang. hembiträdeslagstiftningen (generaldirektören Y. Samuelsson) och utredningen om adoption av utländska barn (ordf. riksdagsledamoten Mary Holmquist) beräknas slutföra sitt arbete under 1966. Fortsatt utredningsarbete förutses av pensionsförsäkringskommittén (ordf. presidenten L. Granqvist), livsmedelsstadgekommittén (ordf. prof. A. Wretlind) och 1963 års arbetstidskommitté (ordf. v. talmannen A. Strand).
    Kommunikationsdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf. landshövdingen O. Rylander; SOU 1965: 35; jfr SvJT 1965 s. 456), utredningen rörande vissa rättsliga spörsmål m. m. i fråga om radioanläggning och rundradioverksamhet (prof. S. Bergström; SOU 1965: 46) samt körtidsutredningen (ordf. landshövdingen G. Elfving; SOU 1965: 43 och 48). 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldirektören G. Vahlberg) och parkeringskommittén (ordf. landshövdingen T. Andersson) beräknas slutföra sitt arbete under 1966. Fortsatt utredningsarbete förutses av svenska ledamöterna av Nordisk vägtrafikkommitté (rättschefen B. Holmquist och häradshövdingen W. Stoltz), utredningen ang. befordran av farligt gods på väg m. m. (ordf. hovrättsrådet N. Mangård), sakkunniga för översyn av sjömanslagen (ordf. expeditionschefen G. Borggård) och 1964 års sjöarbetstidsutredning (regeringsrådet B. Wieslander).
    Finansdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av aktievinstutredningen (ordf. hovrättspresidenten N. E. Åqvist; SOU 1965: 72). Uppbördsutredningen (ordf. rättschefen E. Reuterswärd) har avlämnat betänkandet »Uppbördsfrågor» (SOU 1965: 23). Arbetet i övrigt beräknas bli slutfört under 1966. Även aktiefondsutredningen (ordf. regeringsrådet Å. Martenius), utredningen rörande förundersöknings- och åklagarverksamheten i tullmål (f. d. underståthållaren A. Ros), trafiklivräntekommittén (ordf. justitierådet E. Conradi) och utredningen ang. indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter (departementsrådet S. Lundell) beräknas slutföra sitt arbete under 1966. Fortsatt utredningsarbete förutses av företagsskatteutredningen (ordf. kammarrättspresidenten G. Hedborg), utredningen om metrologiska enheter (ordf. justitierådet B. Lännergren), myntkommittén (ordf. regerings-

 

Notiser 151rådet C. Åbjörnsson), utredningen ang. översyn av lagen om understödsföreningar (kanslirådet A. Wallén), familjeskatteberedningen (rättschefen E. Reuterswärd), utredningen om definitiv källskatt (kammarrättspresidenten G. Hedborg), bilskatteutredningen (ordf. generaldirektören N. Hörjel), tullagstiftningskommittén (ordf. f. d. generaltulldirektören V. Fahlander) och skattestrafflagutredningen (ordf. t. f. departementsrådet S. Jungefors).
    Ecklesiastikdepartementet. Sakkunnig för översyn av almanacksprivilegiet (hovrättsrådet I. Jönsson) beräknas slutföra sitt arbete under 1966. Fortsatt utredningsarbete förutses av 1958 års utredning kyrkastat (ordf. f. d. justitierådet E. Tammelin), som under 1965 avlämnat betänkandet »Lagstiftning. Rättskipning» (SOU 1965: 70), samt av filmcensurutredningen (ordf. lagmannen G. Ekblad).
    Jordbruksdepartementet. Utredningsarbetet har slutförts av gruvskogsutredningen (justitierådet H. Digman; jfr SvJT 1966 s. 75). Fortsatt utredningsarbete förutses av 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. Nilsson), arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren) och växtförädlingsskyddsutredningen (ordf. överståthållaren A. Nordenstam).
    Handelsdepartementet. Ellagstiftningsutredningen (ordf. f. d. hovrättspresidenten K. Elliot) och riktprisutredningen (riksdagsmannen N. Kellgren) beräknas slutföra sitt arbete under 1966.
    Inrikesdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av affärstidsutredningen (ordf. byråchefen S.-H. Ryman; SOU 1965: 38 och 39). 1962 års bostadsförmedlingsutredning (ordf. lagmannen F. Nyquist) och sakkunniga för översyn av arbetsförmedlingslagen (ordf. regeringsrådet G. Cars) beräknas slutföra sitt arbete under 1966. Fortsatt utredningsarbete förutsesav kommunalrättskommittén (ordf. f. d. landshövdingen Th. Bergquist), som under 1965 avlämnat betänkandena »Om den kommunala självstyrelsens lokala förankring» (SOU 1965: 6) och »Kommunala bolag och andra särskilda rättssubjekt för kommunal verksamhet» (SOU 1965: 40; jfr SvJT 1965 s. 718) samt av utlänningsutredningen (ordf. justitierådet B. Lännergren).

A. K.