Personalnotiser 1003Justitiedepartementet. K. M:t har
    19 sept. 1969 förordnat fisk. i Svea hovr. Bengt Hedman att biträda i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1969 t. v.,
    9 okt. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Harry Jusélius att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål fr. o. m. 1 okt. 1969 t. v.,
    24 okt. 1969 förordnat dep.rådet i dep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Ulf Nordenson att t. v. vara rättschef och dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Hans-Olov Stark att t. v. bestrida göromål som ank. på rättschef,
    s. d. förordnat ass. i Stockholms rr Birgitta Blom och ass. i Svea hovr. Sven Larsson att t. v. vara dep.råd och kanslirådet i dep:t, hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Nils Olof Wentz att t. v. inneha långtidsvik. på en dep.rådstjänst samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Anders Knutsson att t. v. vara kansliråd.
    Dep.chefen har
    9 sept. 1969 med entledigande av universitetskanslern Hans Löwbeer förordnat gen.dir. i skolöverstn Jonas Orring att vara led. i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten och 26 sept. 1969 med entledigande av lektorn Olov Österling förordnat undervisn.rådet Sven Lindblad att vara ers. för Orring,
    15 sept. 1960 med entledigande av jur. kand. Tage Grubbe förordnat förbundsjuristen Gunnar Telerud att som expert biträda de sakk. rör. lagstiftn. om köp av lös egendom,
    23 sept. 1969 förordnat avdeln.chefen vid statskontoret Per Svenonius att biträda kreditupplysn.utredn. som expert,
    26 sept. 1969 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Johan Leche till sekr. i fångvårdens byggn.komm. fr. o. m. 1 okt. 1969 t. v.,
    30 sept. 1969 med entledigande av försäkr.dir. Sten Eriksson förordnat dir. Olle Rydberg att biträda skadeståndskomm. som expert,
    1 okt. 1969 förordnat statssekr. Ove Rainer, tillika ordf., gen.dir. Torsten Eriksson, kansliråden Sven Fischier och Birger Forslund, prof. Carl-Gunnar Janson, Wilhelm Sjöstrand och Knut Sveri samt överläkaren Karl-Erik Törnqvist att vara sakk. för forskningsplanering på krim.vårdens område samt fil.lic. Kerstin Elmhorn och dep.sekr. Ulla Larsson att biträda de sakk. som experter och fil. lic. Dick Blomberg till sekr. åt de sakk. samt
    7 okt. 1969 förordnat landshövd. Rolf Edberg, tillika ordf., led. av riksdagens I kamm., partisekr. Sten Andersson, sekr. Olof Jonsson, led. av riksdagens II kamm., informationschefen Gabriel Romanus och partisekr. Bertil af Ugglas att vara sakk. med uppdrag att verkställa utredn. om informationkring författningsreformen m. m.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 17 okt. 1969 förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Böret Palm att inneha långtidsvik. på expeditionschefstjänsten i dep:t fr. o. m. 1 nov. 1969 t. v.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    3 okt. 1969 utnämnt ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län, ass. i Svea hovr. Hans Anderberg och t. f. rådm. i rr.i Halmstad, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Gustafsson till rev.sekr.samt
    17 okt. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. John Ericson att bestrida göromål som ank. på rev.sekr. fr. o. m. 1 nov. 1969 t. v.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    19 sept. 1969 utnämnt till hovr.råd fr. o. m. 1 okt. 1969 i Svea hovr. ass.i hovr. Anders Hedström samt i hovr. för Övre Norrland chefsjuristen vid statens avtalsverk, ass. i hovr. Georg Normark, kanslirådet i justitiedep:t, ass.i hovr. över Skåne och Blekinge Nils Olof Wentz och ass. i hovr. för Övre Norrland Åke Weidstam,
    26 sept. 1969 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Anders Wigelius till lagman i hovr. för Nedre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1969,
    s. d. förordnat till ass. fr. o. m. 1 okt. 1969 i Svea hovr. fiskalerna Lars Levin, Sven Leander, Ingvar Gunnarson, Lars Lunning, Ingemar Hägglund och Lars K. Beckman, i Göta hovr. fisk. Magnus Bengtsson, i hovr. över

 

1004 PersonalnotiserSkåne och Blekinge fiskalerna Gunnar Grenfors, Karl-Ingvar Rundqvist och Gerhard Wikrén, i hovr. för Nedre Norrland fiskalerna Bengt Eliasson och Ulf Hallén samt i hovr. för Övre Norrland fiskalerna Richard Brännström och Johan Leche och
    17 okt. 1969 utnämnt och förflyttat t. f. häradshövd. i Mellersta Värendsdga, hovr.rådet i Göta hovr. Börje Smedberg till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge.