Personalnotiser 555Fideikommissnämnden. K. M:t har 3 jan. 1969 förordnat för fem år f. d. överståthållaren Johan Hagander, tillika ordf., landshövdingen Sven af Geijerstam, tillika v. ordf., greve Ian Hamilton, förste förbundssekr. Karl Andreasson och professor Gösta Berg till led. i nämnden samt f. d. justitierådet Bengt Hult, friherre August Trolle-Löwen, led. av riksdagens I kamm. Thorsten Larsson och f. d. överantikvarien Bertil Berthelson till suppl. i nämnden.

 

Statens utlänningskommission. K. M:t har 24 jan. 1969 entledigat utnämndelagmannen Ingvar Jönsson från uppdraget att vara ordf. i komm. vid utg.av jan. 1969.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    3 jan. 1969 utnämnt t. f. tingsdom. i Hallands södra dga, rådm. i rr i Uddevalla Kettil Wullt till tingsdom. i dgn,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Rune Dahnell till tingsdom. i Södertörns dga, s. d. utnämnt och förflyttat tingsdom. i Nyköpings dga Bo-Göran Stenström till tjänsten som tingsdom. i Möre och Ölands dga fr. o. m. 1 mars 1969,
    s. d. förlängt förordnande för rådm. i rr i Jönköping Bertil Hagard att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Borås dga t. v. t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat ass. i rr i Malmö Bo Ericson att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Oxie och Skytts dga t. v.,
    31 jan. 1969 utnämnt t. f. tingsdom. i Vartofta och Frökinds dga, ass. i hovr. för Nedre Norrland Arne Westlander till tingsdom. i Ångermanlands norra dga,
    7 febr. 1969 förordnat t. f. tingsdom. i Jämtlands östra, norra och västra dgor, ass. i Svea hovr. Gunnar Sjövall att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Jämtlands norra dga t. v.,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i rr i Hälsingborg Carl von Zweigbergk till tingsdom. i Svartlösa dga,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Nils Genell att inneha långtidsvik. på en tjänst som särskild inskrivningsdom. i Södra Roslags dga t. v.,
    s. d. utnämnt sekr. i riksdagens första lagutskott, ass. i Göta hovr. Arne Reis till tingsdom. i Norra och Södra Vedbo dga fr. o. m. 16 aug. 1969 och 28 febr. 1969 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Erik Bergenfalk till tingsdom. i Nyköpings dga fr. o. m. 1 april 1969.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 jan. 1969 utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr Anders Ekblom till rådm. i rr och förordnat ass. i rr Bo Ihrfelt att vara e. rådm. i rr, båda fr. o. m. 1 mars 1969,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Walter Friedmann till rådm. i rr i Luleå fr. o. m. 1 mars 1969,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Georg Syk att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Södertälje fr. o. m. 1 febr. 1969 t. v.,
    s. d. förordnat hovrättsr. i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander att bestrida göromål som ank. på rådm. i Stockholms rr t. v. t. o. m. 31 mars 1969,
    10 jan. 1969 förordnat e. ass. i Göteborgs rr Leif Lindström att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v.,
    31 jan. 1969 förlängt t. v., dock längst t. o. m. 31 mars 1969, förordnande för ass. i Göteborgs rr Anders Eksell att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Uddevalla,
    7 febr. 1969 utnämnt och förflyttat rådm. i rr i Östersund Sverker Lien till tjänst som rådm. vid rr i Örebro fr. o. m. 1 april 1969,
    s. d. förordnat rådm. i Göteborgs rr Erik Ahlquist att vara ordf. på rr:s andra avd. fr. o. m. 1 mars t. v. t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat tingsdom. i Linköpings dga Lars Villius att med tjänstled. från tingsdom.tjänsten bestrida göromål som ank. på rådm. vid rr i Linköping t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Lennart Sjögreen till rådm. i rr i Jönköping och förordnat ass. i Göta hovr. Sixten Garström att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v.,

 

556 Personalnotiser    14 febr. 1969 förlängt t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1969, förordnande för ass. i hovr. för Nedre Norrland Jan-Olof Arnberg att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Sundsvall,
    28 febr. 1969 förordnat ass. i rr i Gävle Lennart Cavallin att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v. och
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs rr Arthur Nilsson att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr t. v.