Den Norske Sjoretts-Forening, Avdeling av Comité maritime International, hadde i 1967 fire medlemsmøter med foredrag av professor dr. jur. Brækhus (»Klassebegrepet og klassifikasjonens rettslige betydning»), første amanuensis Falkanger (»Nasjonalitetsvilkår for skip — à propos Sjølovkomiteens Innstilling VI»), generalsekretær i CMI, advokat Etienne Gutt (»Torrey Canyon») og dosent Selvig (»Omkring rederens ansvar for sine hjelpere»). Formann og sekretær var i 1967 henholdsvis høyesterettsadvokat Alex Rein og høyesterettsadvokat Frode Ringdal, Oslo. Pr. 31. desbr. 1967 hadde foreningen 375 personlige medlemmer og 104 selskapsmedlemmer. — »Arkiv for Sjørett» utkom i 1967 med ett hefte. Redaktør for Arkivet var fortsatt professor dr. jur.Sjur Brækhus.

J. T. B.

 

Europarådets sjätte konferens för ledare av kriminologiska forskningsinstitut inom Europa ägde rum i Strasbourg d. 19—21 nov. 1968. Omkring 40 forskare och kriminalvårdstjänstemän från Europarådets medlemsländer deltog i konferensen som bl. a. studerade frågor beträffande »the dark figure of criminality and the model for the organisation of corrections in a modern state».

B. L-k

 

Kurser i internationell rätt. Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1969 två treveckorskurser i internationell rätt, 7—25 juli och 28 juli—15 aug. Anmälan om deltagande bör göras före 1 juni. Närmare upplysningar kan fås från akademiens sekretariat, Palais de la Paix, Haag.
    Europa Instituut vid Amsterdams universitet anordnar i samarbete med Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) internationella kurser på engelska språket rörande europeisk integration dels under tiden 11 sept. 1969—14 maj 1970 dels under tiden 18—30 aug. 1969. Närmare upplysningar kan fås från NUFFIC, Molenstraat 27, Haag.

A. K.

 

Jugoslavisk översättning av BrB. Den internationellt kände prof. Bogdan Zlatarić vid universitetet i Zagreb har översatt BrB till serbo-kroatiska: Krivični Zakonik Svedske, Beograd 1967. Emedan han icke behärskar svenska, har översättningen måst ske från de tidigare engelska och franska översättningarna. Lagtexten föregås av en orienterande introduktion. Prof. Zlatarić har dessutom ägnat BrB en artikel i en jugoslavisk tidskrift och har föreläst över BrB vid en efterutbildningskurs för domare.

I. S.