Notiser 635Utredning om ränta. Bestämmelserna om ränta på förfallen fordran i 9:10 handelsbalken har blivit kritiserade från olika synpunkter. Bl. a. har det ansetts olämpligt att räntesatserna är fasta och alltså inte följer växlingarna i det allmänna ränteläget. 1965 års riksdag uttalade sig med anledning av en motion för en modernisering av gällande bestämmelser. Riksdagen påpekade emellertid att det fanns regler om ränta i åtskilliga andra författningar och att en översyn också borde omfatta dem. Kungl. Maj:t har den 20 nov. 1968 uppdragit åt köplagssakkunniga (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. Jan Hellner) att i nordiskt samarbete göra en översyn av vissa räntebestämmelser. Översynen bör enligt direktiven främst avse de allmänna reglerna om dröjsmålsränta i 9:10 handelsbalken samt bestämmelser som hänvisar till detta lagrum. De sakkunniga bör emellertid också kartlägga övriga bestämmelserom ränta på det förmögenhetsrättsliga området och ta ställning till i vad mån eventuella ändringar i 9:10 handelsbalken bör föranleda ändringar där. Däremot bör exempelvis räntesatserna inom skattelagstiftningen inte behandlas i detta sammanhang. A. K.

 

Utredning om sakrättsligt skydd för vissa ledningar. Chefen för justitiedepartementet har tillkallat sakkunniga för att utreda frågan om en samlad civilrättslig lagstiftning angående rätt att dra fram och behålla ledningar för elektrisk ström, vatten och avlopp, olja m. m. över fastigheter (se SvJT 1969 s. 78). De sakkunniga bör enligt direktiven i första hand undersöka om sakrättsligt skydd för ledningar kan åstadkommas på annat sätt än genom inteckning. En sådan ledningsrätt bör ge ett effektivare rättsskydd än inteckning och kunna skapas på ett snabbare och billigare sätt än genom expropriation. Ett väsentligt krav måste dock vara att den åtgärd till vilken de sakrättsliga verkningarna knyts omges med sådan publicitet att rättsförluster kan undvikas. En tänkbar lösning är att anknyta verkningarna till koncessionsbeslut eller liknande jämte utstakning på marken. En annan möjlighet är att låta registrering få sakrättslig verkan. A. K.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 28 mars 1969 entledigat just.rådet Gunnar Bomgren vid utg. av sept. 1969.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    14 mars 1969 förordnat fisk. i Svea hovr. Lars Hultstrand att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål fr. o. m. 17 mars 1969 t. v. och
    21 mars 1969 förordnat hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Erik Borglund att biträda i dep:t fr. o. m. 1 april 1969 t. v.
    Dep.chefen har
    entledigat 3 mars 1969 civilingenjören Olle Rinman och 4 mars 1969 avdeln.dir. Tage Forsberg från förordnanden att vara led. resp. expert i fångvårdens byggnadskomm. och
    13 mars 1969 med entledigande av dep.rådet Eric Pettersson förordnat civilekonomen Lillemor Erlander att som expert biträda de sakk. rör. lagstiftn. om köp av lös egendom.