Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 25 mars 1968. Därvid höll advokaten Andre Vaes, Belgien, föredrag betitlat »Lulu is back in town». Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 16 okt., varvid docenten vid Nordisk Institutt for Sjørett, Oslo, dr jur. Peter Lødrup höll föredrag över ämnet »Om ansvar för farlig last».
    Föreningens styrelse har under år 1968 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., direktören Niklas Kihlbom, v. ordf., assuransdirektören Per Erik Hedborg, kassaförv., och borgmästaren Gösta Wilkens med adv. Lennart Hagberg och direktören Jan de Jounge som suppl. Adv. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har i samverkan med Nordisk Institutt for Sjørett, Oslo, fem skrifter utsänts till medlemmarna.
    Föreningen har 234 medlemmar, därav 22 stödjande medlemmar.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Vid sammanträde d. 13 mars 1968 lämnade generaldirektören Göran Borggård en orientering över ämnet Aktuella svenska och internationella patentpolitiska problem. Vid årsmötet d. 8 maj var överläggningsämnet det av samarbetande nordiska utredningar föreslagna Nordisk patentråd. Tredje instans i patentsaker. Patenträttsrådet Claes Uggla lämnade en orientering, som följdes av allmän diskussion. Vid mötet uppmärksammades föreningens 60-årsjubileum. Anföranden hölls avföreningens ordförande, prof. Seve Ljungman, och generaldirektören Åke von Zweigbergk. Vid mötet d. 27 nov. lämnade adv. Bo Hedman en orientering över ämnet Internationella licensavtal. Föreningens medlemmar var inbjudna att närvara när vice direktören i den internationella immaterialrättsorganisationen BIRPI, Dr Arpad Bogsch, d. 12 sept. 1968 efter inbjudan av Patentverket informerade om det reviderade förslaget till PCT-plan.
    Vid årsmötet omvaldes styrelsen, som utgörs av Ljungman, ordf., direktören Sten Tengelin, v. ordf., byråchefen Frithiof Berglund, skattm., adv. Nils Köhler, direktören Lennart Körner, ingenjören Nils Larfeldt, överingenjören Saul Lewin, överingenjören Frithiof Lindström, direktören Gudmund Silfverstolpe och rådmannen Gunnar Sterner. Sekr. är docent Ulf Bernitzoch klubbmästare ingenjören Staffan Onn.
    Föreningen har cirka 500 medlemmar.
    Föreningen stod under året som värd för XIII Nordiska mötet för industriellt rättsskydd, som hölls i Stockholm 26—28 aug. 1968. I mötet deltog ett sextiotal delegater från de fyra nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd. Överläggningsämnen var Det nordiska patentsamarbetet och den föreslagna Patent Cooperation Treaty och Elektronisk databehandling: Immaterialretlige aspekter. Huvudreferent i det förstnämnda ämnet var adv. Örjan Grunden, Sverige, och korreferenter civilingeniøren Knut Høst-Madsen, Danmark, direktören Sten Finne, Finland, och høyesterettsadvokaten Gunnar Thommessen, Norge. Huvudreferent i ämnet om databehandling var prof. Mogens Koktvedgaard, Danmark, och korreferenter universitetslektor Birger Stuevold Lassen, Norge, professor Berndt Godenhielm, Finland, samt Ljungman. Diskussionen av detta ämne föregicks av ett heldagsbesök i studiesyfte vid IBM Nordiska laboratorier i Lidingö. Till ordförande i den nordiska samarbetskommitté, som i första hand bär ansvaret för de nordiska mötena för industriellt rättsskydd, valdes professor Berndt Godenhielm, Finland. Kommitténs sekreterare är Thommessen. Nästa nordiska möte äger planenligtrum i Köpenhamn 1971.
    Föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge och de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Denna utkom under 1968 med sin 37:e årgång. Redaktionskommitténs ordf. är Ljungman, red. och ansv. utg. Sterner och svensk sekr. Bernitz.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd medverkar föreningen i Association Internationale pour la Protec-

 

Notiser 735tion de la Propriété Industrielle (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte d. 13 mars 1968. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordf., civilingenjör Ivar Bergenstråhle, direktör Nils Bergling, direktör Lars Holmqvist (nyvald), Uggla och Grunden, tillika sekr. Gruppen har cirka 150 medlemmar.
    AIPPI har närmare 4 000 medlemmar i huvudsak tillhörande nationella grupper i över 30 länder. Tengelin representerade Svenska gruppen vid AIPPI:s ordförandekonferens i Buenos Aires i april 1968.