Sveriges domareförbunds styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappesom suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl., presidenten Björn Kjellin med presidenten Åke von Schultz somsuppl., presidenten Sten Rudholm med presidenten Karl Sidenbladh som suppl., samt departementsrådet Lars-Erik Tillinger, sekr. och kassaförv., med hovrättsassessorn Henry Montgomery som suppl., även som av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domareföreningarna. Dessa har senast utsett, föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare rådmannen Erik Björkman, häradshövdingen Nils Källoff, borgmästaren Nils Rappe och tingsdomaren Bo-Göran Stenström med rådmannen Sven Braun, rådmannen Allan Sandberg, vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg och häradshövdingen Eric Stangenberg som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Anders Litzén med revisionssekreterarna Sara Falk och Ove Nelander som suppl.
    Vid förbundets ordinarie möte d. 30 nov. 1968 hölls diskussion över ämnet »Enhetliga underrätter» med statssekreteraren Ove Rainer som inledare.
    Vid årsskiftet 1968—69 var förbundets medlemsantal 893, därav 466 medlemmar anslutna genom de ovannämnda båda domareföreningarna.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1968 sammanträtt ett flertal gånger. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av jur. kand. Hans Stenberg, Exportföreningen, om EEC i svenskt domareperspektiv, av professorn Bertil Bengtsson om universitetslärarens arbete i dag samt av justitierådet Otto Petrén om synpunkter på föredragning i Högsta domstolen.
    Föreningens styrelse består av revisionssekreterarna Anders Litzén, ordf., Sara Falk, v. ordf., Sven Nyman, sekr., Seved Ekberg, kassaförv., och Rune Dahnell, klubbm.
    Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare avhöll sitt årsmöte d. 19 okt. 1968 i Södra Roslags domsagas tingshus. Överläggningsämne var »Familjerättens reformering» med rättschefen C. G. Lidbom som föreläsare.
    Till styrelse valdes häradshövdingen Erik Alexanderson, ordf., borgmästaren Nils Rappe, v. ordf., samt rådmännen Erik Björkman och Sven Braun, häradshövdingarna Gunnar Engström, Carl Hamilton, Per-Axel Hansén och Nils Källoff, rådmannen Allan Sandberg, tingsdomaren Bo-Göran Stenström och borgmästaren Bengt Åström med rådmännen Ulf Ankarloo och Harald Nordin, vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg och häradshövdingen Eric Stangenberg som suppl. Av årsberättelsen framgick att under året avgivits aderton yttranden i anledning av särskilda remisser samt att antalet medlemmar i föreningen var 461, av vilka 7 är hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges auditörer. Till följd av avgång av åldersskäl har under hösten 1968 vissa förändringar skett i föreningens styrelse, som numera utgöres av auditörerna Gunnar Thyresson, Sthm, ordf., Frans Victor, Östersund,v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och kassaförv., Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Göran Åström, Norrköping, med auditörerna Åke Asp, Sthm, och Erik T:son Uggla, Vänersborg, såsom suppl. Vid årsmötet utsågs f. auditö-

 

738 Notiserrerna Allan Wirgin och Gösta Wilkens till hedersledamöter, Wirgin därjämtetill hedersordf.
    Föreningen representerades av sex ledamöter vid det tolfte nordiska militärjuristmötet, som under våren 1968 avhölls i Köpenhamn.
    Föreningen har 73 aktiva och 3 passiva medlemmar samt 3 hedersledamöter.