Professuren i allmän rättslära vid Uppsala universitet har sökts av docenten Stig Strömholm och preceptor Jacob Sundberg. Sakkunniga i tillsättningsärendet har varit professorerna Ivar Agge, Carl Jacob Arnholm, Ivar Strahl och Tore Strömberg. De sakkunniga uttalar sig med stor uppskattning om de sökandes omfattande kunskaper, vetenskapliga skicklighet, energi och uppslagsrikedom samt deras internationella orientering och allmänna kulturella bildning. Samtidigt betonar de emellertid att bara en mindre del av de sökandes vetenskapliga produktion ligger inom professurens ämnesområde. Tre av de sakkunniga, professorerna Agge, Arnholm och Strömberg, kommer till det resultatet att de sökande inte tillräckligt har styrkt sin kompetens till den sökta professuren. Härvid framhålls särskilt att ingen av dem har presterat något större självständigt vetenskapligt arbete på den allmänna rättslärans fält. Den fjärde sakkunnige, professor Strahl, anser däremot bägge de sökande kompetenta till professuren och uppför dem på förslag i ordningen 1) Strömholm, 2) Sundberg. Fakulteten har i yttrande den 20 jan. 1969 anslutit sig till professor Strahls mening.

A. K.

 

Juridiska Föreningen i Uppsala firar sitt 125-årsjubileum den 26 april 1969 med bl. a. en bal på Uppsala slott. Anmälan om deltagande göres hos Jubileumskommittén, Juridiska Föreningen, Juridicum, Riddartorget 5,751 20 Uppsala, senast den 28 mars och avgiften, 55 kr., insättes på föreningens postgiro 152 15.