Ur Svensk författningssamling 1969 805Ur Svensk författningssamling 1969
6. KK 17 jan. 1969 om tillämpning av 10 § a—c lagen d. 22 juni 1950 (nr 382) om svenskt medborgarskap.
7. KK 24 jan. 1969 om ändring i polisinstruktionen d. 3 dec. 1965 (nr 686).
8. KK s. d. om ändring i kung. d. 5 juni 1953 (nr 479) ang. skyldighet för inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser omsökta lagfarter m. m.
12—13. Lag s. d. med anledning av Sveriges tillträde till konventionen d. 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, m. m.
18—21. K utsökningskungörelse, m. m. 7 febr. 1969.
22—26. KK 14 febr. 1969 om beslutade ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen, m. m.
33—36. Lag 7 mars 1969 om ändring i narkotikastrafflagen d. 8 mars1968 (nr 64), m. m.
38. K polisregisterkungörelse 24 jan. 1969.
40—44. Lag 28 mars 1969 ang. ändring i lagen d. 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, m. m.
45—46. Lag 21 mars 1969 om ändring i jordförvärvslagen d. 14 maj 1965 (nr 290), m. m.
48—49. KK 14 mars 1969 om ändring i kung. d. 14 sept. 1875 (nr 70s. 1) huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras, m. m.
83—86. Lag 21 mars 1969 om ändring i lagen d. 20 mars 1964 (nr 163) om införande av brottsbalken, m. m.
91—92. KK 11 april 1969 med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, m. m.
93—100. Lag 14 maj 1969 om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt, m. m.
101—102. Lag 9 maj 1969 om ändring i rättegångsbalken, m. m.
119—124. KK s. d. om försäkran av trolovad ang. frihet från vissa äktenskapshinder, m. m.
136—139. K utlänningskungörelse, m. m. 23 maj 1969.
140. Lag s. d. om rätt för innehavare av järnväg att påkalla ägoutbyte.
141. KK 9 maj 1969 om ändring i kung. d. 30 juni 1965 (nr 479) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp m. m.
151—154. Lag s. d. om ändring i barnavårdslagen d. 29 april 1960 (nr97), m. m.
157—189. Lag 23 maj 1969 om ändring i föräldrabalken, m. m.203. Lag 9 maj 1969 om ändring i lagen d. 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring.
205—208. Lag s. d. om pensionstillskott, m. m.
212. Lag 29 maj 1969 om ändring i lagen d. 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.
224—226. Lag 29 maj 1969 om ändring i ärvdabalken, m. m.
227—228. Lag s. d. om ändring i lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag, m. m.
229. Lag s. d. om upphävande av lagen d. 14 juni 1917 (nr 381) om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket.
232—234. Lag s. d. om vissa sanktioner mot Rhodesia, m. m.
235. K. medborgarskapskungörelse 23 maj 1969.
244—266. Lag 29 maj 1969 om ändring i rättegångsbalken, m. m.
292. Lag s. d. om ändring i lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
293—295. K. efterlysningskungörelse, m. m. 23 maj 1969.
305—308. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648), m. m.


A. K.