Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte å restaurang Gillet i Stockholm d. 30 maj 1968. För tiden 1 juli 1968—30 juni 1970 omvaldes till led. av styrelsen adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Bo Björck, Göteborg, och Gunnar Ehrner, Sthm, samt nyvaldes adv. Lennart Hagberg, Göteborg, och Anders R. Öhman, Sthm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Magnus Lindahl, Sthm, ordf., Ove Wickman, Malmö, v. ordf., Nils Kärrlander, Sthm, Torsten Lundius, Lund, Bertil Sylwan, Falun, och Curt Waldenström, Norrköping. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1968—30 juni 1970 omvaldes adv. Hans-Gustaf Grefberg, Örebro, Per Olof Hillström, Östersund, Lars Samzelius, Sthm, och Lennart Vilén, Malmö, samt nyvaldes adv. Bengt Hesser, Linköping. För tiden 1 juli 1968—30 juni 1969 nyvaldes till styrelsesuppl. adv. Bengt Bergendal, Göteborg, och Göran Luterkort, Sthm. Kvarstående styrelsesuppl. sedan föregående års val är adv. Stig Assarson och Bure Malmström, Sthm.
    För tiden 1 juli 1968—30 juni 1972 valdes till ny ordf. i samfundets disciplinnämnd adv. Gösta Heilborn Sr, Östersund, och till ny v. ordf. i nämnden adv. Stellan Graaf, Sthm. För tiden 1 juli 1968—30 juni 1972 omvaldes tilll ed. av nämnden adv. Sven Colleen, Göteborg, Sven Janzon, Sthm, och Bertil Peyron, Hälsingborg, samt nyvaldes adv. Åke Svenson, Sthm. Kvarstående i nämnden sedan 1966 års val är adv. Carl-Erik Lindahl, Sthm, Björn Sandberg, Linköping, och Eskil Weibull, Göteborg.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1968 1 302.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1968 hållit fem sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit föredrag av direktören Sten Tengelin över ämnet »Marknadsföringsrätten — ett rättsområde i dynamisk utveckling», i anslutning till middag gemensam med Stockholms rådhusrätts domareförening och representanter för åklagare- och polismyndigheten i Stockholm kåseri av adv. Ragnar Gottfarb kallat »Några ord om advokatens vardag», diskussion över ämnet »Är PR-verksamhet för advokaterna önskvärd?» med inledningsanföranden av adv. Bertil Ahrnborg, Olof Behm och Arthur Boström, föredrag av hovrättsrådet Michael von Koch kallat »Ny hyreslagstiftning 1969». Till denna sammankomst hade jämväl särskilt inbjudits vice verkställande direktören i Sveriges Fastighetsägareförbund Folke Berg och ombudsmannen i Hyresgästföreningen adv. Gösta Järtelius. Vidare har förekommit en diskussion med inledningsanföranden av ombudsmännen Rikard Helmer, Hansa, och Lars Gustaf Nilsson, Folksam, angående »Rättsskydd i praktisk tillämpning».
    Avdelningens styrelse utgöres av adv. Stig Assarson, ordf., Göran Luterkort, v. ordf., Bengt Cederquist, Fritz Engström, Magdalena Haeggström, Per H. Osvald och Lars Samzelius med Olof Schager, Per Urban och Peter Wadsted som suppl. Avdelningens sekr. är Wadsted.
    Vid årsskiftet hade avdelningen 494 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1968 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 29 mars och ett extra möte d. 29 nov. Vid det ordinarie mötet diskuterades advokatkårens specialiseringsproblem med adv. Bo Björck, Göteborg, såsom inledare. Vid det extra mötet informeraderepresentanter för ett försäkringsföretag om skatt och personförsäkring.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Bengt Hesser, Linköping, v. ordf., Bengt Skantze, Jönköping, Göran Stangel, Norrköping, och Sven Sundström, Eskilstuna. Suppl. har varit adv. Stig Agestam, Kalmar, Dick Fredholm, Jönköping, och Hans Oehme, Nyköping.
    Såsom avdelningens sekreterare tjänstgör adv. Mats Nordström.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 132 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1968 hållit två sammanträden. Vid årsmötet, som hölls i Malmö d. 7 mars 1968, höll adv. Bo

 

822 NotiserBjörck ett anförande över ämnet »Advokatkårens specialiseringsproblem». Vid det andra sammanträdet, som hölls i Malmö d. 14 nov. 1968, förekom föredrag av försäkringsombudsmannen, jur. kand. Harald Wessling över ämnet »Rättsskyddsförsäkringen».
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ove Wickman, Malmö, ordf., Torsten Lundius, Lund, v. ordf., Nils Edström, Malmö, Torsten Tärnhuvud, Karlshamn, och Olof Wellmark, Lund, med adv. Hugo Olsson, Malmö, Gustaf Magnusson, Eslöv, och Göran Ramberg, Hälsingborg, såsom suppl. Sekr.och kassaförv. har under året till och med d. 7 mars varit adv. Torsten Lundius och därefter adv. Lars Laurin, Lund.
    Avdelningen räknade vid 1968 års utgång 180 medlemmar.