Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 13 juni 1969 fr. o. m. 1 juli 1969 i stn förordnat t.f. överdir. i stn Erik Nyman och t.f. avdeln. chefen i stn Carl Henrik Ericsson att vara avdeln. chefer, t.f. byråcheferna i stn Lennart Agartz, Clas Amilon och Sven Thelander att vara byråchefer samt Nyman att bestrida göromål som ank. på över dir. samt vara ställföreträdare för gen. dir.och chefen för stn, Amilon att inneha långtidsvik. på en tjänst som avdeln. chef, t.f. byråchefen hos stn Olov Johnsson att bestrida göromål som ank. på byråchef och byrådir. hos stn Sten Lilliehöök att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef.

 

Interneringsnämnden. K. M:t har 29 maj 1969 efter framställning av riksdagsmannen, red. Sture Palm entledigat honom från förordnande som led. i nämnden och förordnat riksdagsmannen, red. Bengt Wiklund att vara led. i nämnden t. o. m. 31 dec. 1970.

 

Koncessionsnämnden för miljöskydd. K. M:t har 13 juni 1969 förordnat rättschefen i jordbruksdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Inge Lekman att vara ordf. i nämnden fr. o. m. 1 juli 1969 t. o. m. 30 juni 1975 och vattenrättsdom. i Nedre Norrbygdens vd Lennart Persson att vara ers. för ordf. under tiden 1 juli 1969—30 juni 1972.

 

Statens pris- och kartellnämnd. K. M:t har 29 maj 1969 beviljat lagmannen Ingvar Jönsson entledigande från uppdrag att vara led. och v. ordf. i stn förnämnden och förordnat exp.chefen i justitiedep:t Ingvar Gullnäs att vara nyled. och v. ordf. i stn under tiden 1 juni 1969—31 dec. 1970.

 

Universiteten. Vid årets doktorsprornotioner promoverades till jur. hedersdoktorer vid Uppsala universitet prof. Gösta Hasselberg, Uppsala, dr en droit Adolf Schnitzer, Geneve, och ambassadör Hugo Wistrand, Chåteauneuf-de Grasse, vid Lunds universitet rådm. Anders Bruzelius, Lund, prof. Ruth Bader Ginsburg, Rutgers University, USA, och prof. Alf Ross, Köpenhamn,samt vid Sthms universitet JO Alfred Bexelius, Sthm, prof. Otto Kahn Freund, Oxford, och just.r. Peter Westerlind, Sthm. Till jur. dr efter avlagda prov promoverades vid Uppsala universitet jur. lic. Nils Jareborg, vid Lunds universitet jur. lic. Carl-Martin Roos och vid Sthms universitet jur.lic:na Ulf Bernitz, Jan Sandström och Gösta Åquist. Samtliga jur. dr efter avlagda prov har förordnats till docenter vid resp. universitet, Jareborg 16 juni 1969, Roos 13 maj 1969, Åquist 15 april 1969 samt Bernitz och Sandström 12 juni 1969.
    Jur. kand. Ulf Holmbäck har 16 juni 1969 förordnats till e. univ. lektor vid jur. fak. vid Uppsala universitet fr. o. m. 1 juli 1969 t. v.
    Prof. Per Olof Ekelöf promoverades 8 mars 1969 till juris hedersdoktor vid universitetet i Oslo.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits, 9 maj 1969 Jon Mannheimer, Göteborg, Mats Ardhe, Karlskrona, Krister Wettermark, Malmö, Bertil Torbrand och Anders Saxon, Sthm, Hans Ramshorn, Söderhamn, och Tomas Matsson, Uppsala, samt 18 juni 1969 Sören Svenker, Göteborg, och Johan Gabriel Rudbeck, Sthm.

 

Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Europarådets ministerkommitté har utsett utrikesrådet Love Kellberg till ledamot av kommissionen för en tid av sex år.

 

 

 

 

Trycklov 1/9 1969.