Notiser 903Västernorrlands juristklubb har under år 1968 hållit ett sammanträde, klubbens årsmöte, d. 18 maj i Örnsköldsvik. Vid sammanträdet talade häradshövdingen Lars Ålund om Ångermanlands norra domsagas nya tingshus, varefter visning skedde av tingshuset.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., landskamreraren Sven Wasteson, v. ordf., häradshövdingen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström, häradshövdingen Gunnar Seldén samt hovrättsfiskalen Håkan Winberg, sekr.,kassaförv. och klubbm.
    Klubben har 116 medlemmar.

 

Östersunds juristklubb har hållit två sammanträden under år 1968, ett d. 3 maj 1968, vid vilket taxeringsintendenten Bertil Edling talade om mervärdeskatten, samt ett d. 6 nov. 1968, vid vilket avdelningsdirektören vid lantbruksnämnden i Jämtlands län agronomen K. A. Wilhelmsson talade om lantbruksnämndens verksamhet.
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., häradshövdingen Thord Melin, v. ordf., adv. Leif-Arne Linden, sekr. tillika kassaförv., samt vattenrättsdomaren Olov Lindhagen och drätseldirektören Harry Rydquist, suppl. Klubbm. är adv. Bengt Selander.
    Klubben har 80 medlemmar.

 

Västerbottens juristförening har under år 1968 haft sex sammanträden. D. 20 febr. kåserade f. d. distriktsåklagaren Torsten Levander under rubriken »Uren f. d. landsfiskals oskrivna dagbok». D. 21 mars talade f. d. häradshövdingen Erik Thomasson under rubriken »Ett och annat från min erfarenhet som brottmålsdomare». D. 20 maj gjorde föreningen ett besök vid SCA:s sulfatfabrik i Obbola. D. 2 okt. besåg föreningen dataanläggningen vid länsstyrelsen i Umeå. D. 30 okt. talade hovrättsrådet Michael von Koch över ämnet »Ny hyreslagstiftning». D. 29 nov. deltog även Västerbottens lantmäteriförening i sammanträdet. Programmet omfattade två föreläsningar av docenten Ulf Cervin, den ena över ämnet »Planeringsprocessen» och den andra överämnet »Fastighetsbildning».
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., länsåklagaren Lars G. Andersson, v. ordf., rådmannen Birger Lundström, sekr., bankjuristen Rolf Lindblom, skattm., länsassessorn Paul Näsman, klubbm.,samt adv. Per-Olof Nordin.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Norrbottens juristförening har under år 1968 haft åtta sammankomster, de flesta ägnade åt föredrag av medlem samt diskussion och sällskaplig samvaro.
    Styrelse för år 1969 är kronofogden Carl Otto Asplund, ordf., t.f. biträdande kronofogden Karl Lovén, sekr., och distriktsåklagaren Gunnar Guné, klubbm.
    Föreningen har ett 45-tal medlemmar.

 

Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under 1968 bedrivitföljande verksamhet:

 

    Colloquier, diskussionsföreläsningar: D. 22 febr. »Vittnespsykologi», colloquium med prof. Lars Welamson och fil. kand. Brita Ahlin. — D. 7 mars »Snatteri — ett bagatellbrott», colloquium med direktör Lennart Byréus och prof. Per-Edwin Wallén. — D. 14 mars »Sitta ting?», colloquium med direktör Mats Börjesson. — D. 25 mars »Att läsa juridik», colloquium med prof. Hans Thornstedt. — D. 30 mars »Specialvård inom straffrätten», colloquium med prof. Hans Thornstedt. — D. 18 april, colloquieserien »Efter Kanden»,»Kronofogdebanan» med kronofogde Bruno Åkeson. — D. 23 april »Advokatsamfundet», colloquium med adv. Lennart Reuterwall. — D. 29 april »Ett försäkringsinnehavs påverkan på skadestånd», diskussionsföreläsning med prof. Jan Hellner. — D. 30 april »Aktuella synpunkter på rätt och rättstilllämpning», diskussionsföreläsning med prof. Ivar Agge. — D. 24 sept. »Att

 

904 Notiserläsa juridik», colloquium med prof. Hans Thornstedt. — D. 8 okt. »Faderskapsrätt», colloquium med adv. Ulf Hamacher och assessor Johan Lind. — Föreläsningsserie med anledning av 20-årsminnet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. D. 24 okt. I »De mänskliga rättigheterna» med prof. Kauko Sipponen. D. 31 okt. II »Rätt till kultur», föreläsning av författare Arvo Salo. D. 7 nov. III »Armed conflicts», föreläsning med Mr. Sean McBride, generalsekreterare i Internationella juristkommissionen. D. 14 nov. IV »Rätt till att organisera sig och rätt till opinionsyttringar», föreläsning av prof. Folke Schmidt. D. 21 nov. V »Rätt till undervisning», föreläsning av prof. Torsten Husén. D. 28 nov. VI »Internationella medel för att förverkliga de mänskliga rättigheterna», föreläsning av prof. Torkel Opsahl.
    Studiebesök: D. 29 april Exportföreningen, diskussion med kanslichef Arne Brandting. — D. 26 mars Polishuset, information av polisintendent Otto Holm och polisassessor Gustav Andersson. — D. 2 april Kreditbanken, information av direktör Carl Thulin och jur.kand. Rune Jansson. — D. 31 maj ASEA, Västerås, diskussion med överstelöjtnant G. Folin och direktör S. Siljeström. — D. 15—16 okt. AB Bofors, Karlskoga, diskussion med ombudsman Torsten von Horn och major Sven Kjellberg samt seminarieövningar med prof. Lennart Vahlén och adv. Bo Hedman. — D. 29 okt. Utrikesdepartementet, diskussion med departementssekreterare Knut Thyberg.
    Fester: Walborgs-, Recentiors- och Julfesterna har traditionsenligt hållits.
    Kursverksamhet: D. 22 april—3 maj ADB-kurser med jur. och fil. kand. Peter Seipel. — D. 18—20 okt. Kurs i EEC, föreläsare departementsrådet Ulf Nordenson, jur. kand. John Leinmark, docent Ingrid Doimi von Delupis, jur. kand. Sten Niklasson, jur. lic. Ulf Bernitz, sekreterare Hans Stenberg,statsrådet Lennart Geijer, prof. Folke Schmidt, fil. lic. Gunnar Dahlström, LO, samt socialattaché Sven Wilhelm Beckman. — D. 2—12 dec. Kurs i berednings- och föredragningsteknik, föreläsare utbildningschef Sven-HugoRyman och docent Thorsten Cars.
    Resor: Föreningen har d. 28 april—1 maj gästats av de juridiska föreningarna i Helsingfors, Oslo, Uppsala och Lund. Programmet innehöll bl. a. föreläsningar, lunch på Berns samt Walborg på Hasselbacken.
    Representation: Föreningen har under året haft god kontakt med de juridiska föreningarna i Norden och gästat Lillehammer, Åbo, Helsingfors, Uppsala, Oslo, Köpenhamn samt Århus.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har under 1968 haft följande sammansättning: Ordf. Tony Sandell (15.2—31.12), v. ordf. Göran Hegen, sekr. Gunilla Possenius, skattmästare Hans Schedin, redaktör Thomas Hahn, klubbmästare Hans G:son Wikmark, programsekr. Kristina Bohman, Björn Bengtsson och Lars Törn, konsult Tony Sandell (1.1—15.2), Greger Widgren (15.2—31.12). Förlagsnämnden har bestått av direktör Knut Johansson, förlagschef, jur. stud. Harald Bergendahl, bibliotekarie (1.1—14.5), jur. stud. Cecilia Lind, bibliotekarie (14.5—31.12), samt prof. Hans Thornstedt, Hasse Tullberg, Tony Sandell, Hans Schedin, Lars-Gunnar Flemström, vilken fungerat som ordförande.
    Föreningens organ, IUS-Bäraren, har under året utkommit med 10 nummer varav ett 56-sidigt EEC-nummer.
    Föreningen hade vid höstterminens slut c:a 2 700 medlemmar.