Juridiska föreningen i Uppsala har under 1968 haft 16 sammankomster, företagit 2 studiebesök samt anordnat en kurs.

 

    Vårterminen inleddes med årsmötet d. 13 febr. I anslutning till detta talade bankdirektör Sven Bläckberg över ämnet »Checksamhället — ekonomi och juridik i dagens betalningsförmedling». D. 18 mars arrangerades ett colloquium med prof. Per Olof Ekelöf över ämnet »Inkompetenta lärare i framtiden? — Reformering av tingstjänstgöringen?». D. 5 april diskuterades »Fiskalstjänsten» av rådman Einar Malmberg och tingsdomare Edvard Nilsson vid ett colloquium. Årets första studiebesök företogs vid Polismuseet i Stockholm d. 16 april. »Dödsbegreppet» debatterades d. 24 april av teologen, doc. Anders Jeffner, medicinaren, laborator Lennart Widén och juristen, preceptor Robert Boman. Justitieombudsman Alfred Bexelius gästade föreningen

 

Notiser 905d. 9 maj och talade om »JO-ämbetet, nu och i framtiden». Vårterminens sista programpunkt — vårfesten — gick av stapeln d. 10 maj, varvid justitierådet Olle Höglund var festtalare.
    D. 12 sept. bjöds recentiorerna på cocktail och visades runt på Juridicum vid den traditionella recentiorsmottagningen, som inledde höstterminen. Vid detta tillfälle talade fakultetens dekanus, prof. Svante Bergström om Juridicum och informerade om fakultetens framtidsplaner. Den sedvanliga höst- och recentiorsfesten avlöpte d. 4 okt. varvid hovrättsrådet Gustaf Petrén talade över ämnet »Finns det någon framtid för det nordiska samarbetet?» D. 7 okt. anordnades en utbildningsdebatt om »Dubbelläsningsproblemet» med prof. Per Olof Ekelöf. Ett colloquium med prof. Lars Hjerner anordnades d. 11 okt. Prof. Hans Thornstedt talade om »Kriminalisering — avkriminalisering» d. 17 okt. I en utbildningsdebatt d. 21 okt. deltog bl. a. prof. Per Olof Ekelöf, preceptor Sten Hillert och doc. Tore Sigeman. D. 28 okt. företogs det andra studiebesöket, denna gång på Stockholms Fondbörs, varvid börschefen, Stig Algott, informerade om verksamheten på börsen. Under tiden d. 8—10 nov. anordnade föreningen en kurs i fransk juridisk terminologi. »Ansvar för psysisk chock» diskuterades vid ett colloquium med preceptor Anders Agell d. 12 nov. Doc. Andreas Ådahl talade om »Rättssystemet i Sovjetunionen» d. 28 nov. Årets sista programinslag blev julfesten d. 6 dec. Festtalare var riksåklagare Holger Romander, som behandlade »Åklagarensroll i samhället».
    Föreningen har under året representerats vid besök hos de juridiska föreningarna i våra nordiska grannländer samt i Lund.
    Föreningens medlemsblad, Iustus, utkom med 9 nummer.
    Opinionsgruppen har utgjorts av 20 jur. stud.
    Föreningens förlagsverksamhet har under året fortsatt att expandera.
    Juridiska föreningens 100-årsstipendium tilldelades jur. stud. Monica Ahlmark och Norstedts Bokpremium jur. stud. Anders Frigell.
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordf. Jan Anders Hagstedt, v. ordf. Ulf Brunfelter (vårterminen), Robert Boman (höstterminen), sekr. Sam Hermelin (vårterminen), Nils-Erik Andersson (höstterminen), skattmästare Gay R. Asterius, förlagsföreståndare Nils-Erik Uhlin, internationell sekr. Lars Grundberg (vårterminen), Ulf Lindgren (höstterminen), kassör Marie Forssner, redaktör Håkan Westin, klubbmästare Anders Frigell, konsulter Laila Freivalds (vårterminen), Lars Grundberg (höstterminen), Torbjörn Molander samt Björn Söderström.
    Föreningen har omkring 1 000 medlemmar.