Om straffmätning i trafikmål

 

I SvJT 1961 s. 303 ff har jag redogjort för dåvarande Stockholms rådhusrätts praxis i fråga om straffmätning i trafikmål och vissa andra bötesmål. Eftersom lagstiftning och praxis därefter delvis ändrats vill jag här redogöra för de normalstraff som för närvarande tillämpas vid Stockholms tingsrätt. Redogörelsen bygger på en promemoria som upprättats i februari 1971 på tingsrättens trafikavdelning. En viss enhetlighet bör ju fortfarande eftersträvas när det gäller domstolarnas bedömningar i trafikmål. Men liksom tidigare måste framhållas att domstolarna inte bara kan gå efter taxa utan att de måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i de särskilda fallen och många gånger avvika från den i promemorian föreslagna straffmätningen.

 

 

Promemorians normalstraff

1. Vårdslöshet i trafik
1.1. bil, motorcykel
1.1.1. påkörning av gångtrafikant på obevakat övergångsställe                  30 db 
1.1.2. brott mot högerregeln eller huvudledsregeln, körning mot
rött ljus eller annan klar överträdelse av viktig trafikregel                         25 db
1.1.3. annan ovarsamhet                                                                                     15—20 db
1.2. moped                                                                                                             10—15 db
1.3. cykel, gångtrafikant                                                                                    10 db
2. Vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada                                 20—60 db
3. Vårdslöshet i trafik och ringa vållande till annans död                        50—75 db
4. Vårdslöshet i trafik och vållande till annans död                                   villkorlig dom/ skyddstillsyn + 60/75 db fängelse
5. Grov vårdslöshet i trafik                                                                              fängelse
6. Hinder i trafik                                                                                                8—15 db
7. Olovlig körning
7.1. första gången                                                                                               20—25 db
7.2. återfall utan att gärningen är grov; tillägg för varje gång                  10—20 db

 

 

K. E. Rosén 4877.3. olovlig körning som är grov                                                                             30—50 db
7.4. återfall av grov olovlig körning, tillägg för varje gång                        10—20 db
       Anm. 1. Straffskärpning vid återfall får bero något på den tid som förflutit sedan föregående dom.
      Anm. 2. Straffminimum för olovlig körning är 10 db.
7.5 återfall av grov olovlig körning, om den tilltalade dömts
minst 3 gånger för samma gärning under de tre senaste åren                 fängelse

8 Åsidosättande av föreskrift i körkort                                                       15 db

9. Brukande/anställande av förare som saknar körkort. 
Tillåtande av olovlig körning                                                                        15—20 db

 

10. Rattfylleri
10.1. bil, motorcykel, traktor, motorredskap
10.1.1. i allmänhet                                                                                            fängelse en månad
10.1.2. återfall inom en treårsperiod                                                           fängelse två månader
10.1.3. vid "starka skäl" för annan påföljd än fängelse villkorlig dom/skyddstillsyn + 50—100 db överlämnande till särskild vård
10.1.4. vid mildrande omständigheter (straffminimum 25 db)            50—100 db
10.2. moped
10.2.1. i allmänhet mildrande omständigheter                                        50—80 db
10.2.2. i undantagsfall, exv. återfall                                                            fängelse en månad

 

11. Rattonykterhet11.1. bil 40—100 db11.2. motorcykel, traktor med släpfordon 35—75 db11.3. moped 25—50 dbAnm. 1. Straffskärpning vid återfall inom en treårsperiod.Anm. 2. Straffminimum för rattonykterhet är 10 db.

 

12. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats 12.1. vid ringa sakskada 15—50 db12.2. vid svår sakskada eller lätt personskada 40—80 db12.3 vid svår personskada fängelse

 

13. Förande av obeskattat motorfordon 10 dbAnm. Om oregistrerat, reservregistrerat motorfordon förs obeskattat, döms inte för förande av obeskattat motorfordon. Ogulden skatt utdöms för de kalendermånader, under vilka fordonet brukats.

 

 

488 Om straffmätning i trafikmål14. Underlåtenhet att fullgöra trafikförsäkringsplikt eller att vidmakthålla trafikförsäkring

14.1. om fordonet inte brukats                                                            5 db

14.2. om fordonet brukats                                                                   10 db

     Anm. På talan av åklagaren kan den tilltalade föreläggas vid vite av 300 kr att senast 3 veckor från dagen för tingsrättens dom fullgöra sin försäkringsplikt beträffande bilen/motorcykeln A . . . eller visa att försäkringsplikten upphört. (Obs. att vitesföreläggande inte skall ges om den tilltalade avhänt sig fordonet.)

 

15. Förande av oförsäkrat motorfordon                                         10 db

 

16. Olovlig körning med till lätt motorcykel omändrad moped, för vilken skatt inte erlagts och trafikförsäkring saknas                                          30 db

 

 

    Vid en jämförelse mellan den nuvarande promemorian och tidigare promemorior är den mest påfallande förändringen att straffmätningen vid rattfylleri numera inte på samma sätt som tidigare följer promillevärdet.


K. E. Rosén