Nils Regners Svensk juridisk litteratur och Rättspraxis i litteraturen
Med anledning av de förfrågningar som gjorts angående vad som skall ske med Nils Regners bibliografiska verk Svensk juridisk litteratur efter hans frånfälle får jag upplysa följande. Ett supplement till Svensk juridisk litteratur II (utg. 1971) beräknas utkomma från P. A. Norstedt & Söners förlag under hösten 1979. Supplementet kommer att omfatta litteratur från åren 1971—1978. Arbetet med att färdigställa supplementet fullföljs av mig och min bror Göran Regner, sakkunnig i justitiedepartementet.
    Samtidigt kan meddelas att en ny upplaga av verket Rättspraxis i litteraturen är under utarbetande och avses utkomma 1980 eller 1981. Arbetet med den nya upplagan har övertagits av hovrättsrådet Ove Lindh, kanslichef i riksdagens justitieutskott, och hovrättsassessorn Nils Olof Berggren, föredragande i samma utskott.
Hans Regner
föredragande i riksdagens lagutskott

 

President för försäkringsöverdomstolen. Regeringen har 15 febr. 1979 utnämnt justitieombudsmannen Leif Ekberg att vara president i försäkringsöverdomstolen. Om Ekberg se SvJT 1976 s. 589.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    16 febr. 1979 förordnat just. rådet Erland Conradi att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att utreda frågor ang. panträttsreglerna i fastighets-, sjö- och lufträtten,
    s. d. förordnat fisk:a i kammarrätten i Sthlm Eva Persélius och Madeleine Widström att biträda som sakk. i dep:t,
    19 febr. 1979 förordnat fil.mag. Per Lundahl att vara expert i yttrandefrihetsutredningen,
    23 febr. 1979 förordnat omb.mannen Gunnar Furumo att vara expert i upphovsrättsutredningen,
    28 febr. 1979 förordnat reg.rådet Ingmar Lidbeck att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att utreda frågor rörande patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten,
    s. d. förordnat hovr.ass. Anders Kinberg att vara sekr. i komm. med uppdrag att utreda frågor om straffrättslig kompensation vid bortfallet av förvandlingsstraffet och att göra en översyn av vitesinstitutet,
    2 mars 1979 till sakkunniga i utredn. med uppdrag att utreda frågor rörande patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten förordnat patenting. Andy Andersson, adv. Fritz Engström, f. d. statsrådet Lennart Geijer, adv. Örjan Grunden, civiling. Arne Kramsell, patenträttsrådet Claës Uggla och rådm. Olle Westlander,

320 Personalnotiser    6 mars 1979 till sakkunniga i komm. med uppdrag att se över tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m. m. förordnat dep.råden Gunnar Björne och Bengt Lambe, programdir. Sam Nilsson, skattedir. Karl-Erik Nord, omb.mannen Lars-Erik Rabenius, adv. Lars Rosengren, avd.chefen Ulf Waldau och byråchefen Arne Wikström samt
    9 mars 1979 till sakkunniga i utredningen med uppdrag att utreda frågor ang. panträttsreglerna i fastighets-, sjö- och lufträtten förordnat jur.kand. Sixten Ackermark, chefsjuristen Stig Balk-Möller, jur.kand. Krister Bruzelius, bankdir. Stig Kärnberg och dir. Mats Rönnberg.