Ny dommer i Norges Høyesterett. Advokat hos kommuneadvokaten i Oslo Rolv Hellesylt er utnevnt til dommer i Norges Høyesterett. Hellesylt er født i 1927 og tok juridisk embetseksamen i 1956. Efter studieopphold i USA var han ett år dommerfullmektig og begynte i 1959 i Justisdepartementet hvor han avanserte till byråsjef. Fra 1976 har han vært ansatt hos kommuneadvokaten. Hellesylt har undervist ved Universitetet i Oslo i mange år og deltatt i en rekke lovkomiteer.


P. L.

 

Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1979. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1978 29.896:65. Tillgångarna uppgick vid 1978 års utgång till 341.006:10 placerade i aktier och förlagslån, 60.000:— i reverslån, 24.575:11 på notariatkonto och 11.153:51 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 361.680:10 på grundfonden och 72.812:62 på dispositionsfonden, varjämte 2.242:- avsatts till redan beslutade bidrag.
    Under 1978 beslutades utdelningar från fonden om 22.742: — .
    Revisionen av 1978 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.


H. D-s

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid 1978 års utgång till 173.127:30. Därav var 14.100:- placerade i statsobligationer, 136.653:- i aktier och 22.374:30 i bank. Nettoavkastningen år 1978 uppgick till 7.382:97. Under året beviljades anslag från fonden om 3.600:-.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.


H. D-s