Föreningen Sveriges Polischefer höll sitt årsmöte d. 4 okt. 1978. Dessutom höll föreningens styrelse sammanträden vid tre ytterligare tillfällen under 1978.
    Styrelsen består av polismästarna Bengt Erlandersson, ordf., och Hans Leister, v. ordf., polisintendent Inge Öhlund, polisöverintendenterna Dag Halldin och Gustaf Andersson, polisintendenterna Rickard Sevelius, Karin Värmefjord och Johan Lindén samt polismästare Sten Källman. Som sekreterare fungerar polisintendent Jan Värnhall.
    Under verksamhetsåret har föreningen haft cirka 200 medlemmar.

 

Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer höll 1978 års möte d. 26 jan. 1979 i Jönköping. Till styrelse valdes Kaj-Åke Johansson, Umeå, ordf., Arne Bertman, Helsingborg, ordinarie ledamot, Bengt Lundblad, Stockholm, sekr. och Bo Bengtsson, Göteborg, suppleant. Föreningen har ett drygt 80-tal medlemmar.

 

Föreningen FiB-jurister höll föreningsstämma d. 20—21 maj 1978. Föreningen har under verksamhetsåret 77/78. bl. a. bedrivit arbete för att försvara strejkrätten och tryckfriheten, anordnat ett nordiskt juristseminarium i dessa ämnen, genomfört en mötesturné med den yrkesförbudshotade tyske advokaten F. Gildemeier. Under året startades även utgivningen av Tidskrift för Folkets Rättigheter (30 kr.för 4 nr, pg 930909-7), vars första tre nummer innehöll artiklar om teaterns yttrandefrihet, fiskegränsen kring Gotland, strejkrätten som demokratisk rättighet m. m. Stämman beslöt att under nästa år bevaka frågor om rättssäkerhet och tvång inom social- och sjukvård samt uttalade sig mot tendenser till inskränkningar i advokatkårens självständighet gentemot staten.
    Föreningen hade i april 1978 cirka 165 medlemmar. Dess adress är Box 16213, 103 24 Stockholm.

 

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
På begäran av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1979 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Bengt Bergendal, Sveriges advokatsamfund, Box 1339, 111 83 Stockholm.