Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under år 1978 hållit föreningsmöten d. 22 febr., 15 sept. och 30 nov.
    Studiebesök har under året anordnats vid riksdagen d. 13 mars, fängelseanstalten Håga d. 6 april, polismuseet d. 12 april, Stockholms tingsrätt d. 26 april, Rymdexpo d. 20 sept. och Svea hovrätt d. 5 okt.
    Under året har sex mindre fester (tentafester) anordnats i anslutning till större tentamensperioder d. 20 jan., 28 febr., 12 april, 19 maj, 1 nov. och 15 nov. Valborgs- och recentiorsfester har traditionsenligt hållits d. 30 april och 19 okt. Vidare anordnades årsfest d. 13 dec.
    Föreningens tidskrift IUS-bäraren har under året utkommit med fem nummer.
    Föreningens styrelse har under året bestått av Axel Wallström, ordf., Marie Nilsson, v.ordf. (t. o. m. 15 sept.), Göran Holmberg, v.ordf. (fr. o. m. 16 sept.), Theddo Rother Schirren Ilemo, skattmästare, Anne Franzén, sekr., Ulf Thornander, programsekr., Jan Arrhénborg, klubbmästare, Olle Andersson, redaktör, Mikael Mårtensson och Lena Thorén. Föreningens inspektor har varit prof. Hans Thornstedt.

 

Juridiska föreningen i Uppsala anordnade under verksamhetsåret 1978 följande sammankomster: 16 febr. temadag över ämnet "Rättssäkerhet i dag, är den hotad?" samt ordinarie årsmöte, 8 mars middag med justitiekansler Ingvar Gullnäs, 3 april middag med konsumentombudsman Sven Heurgren, 7 april paneldiskussion över ämnet "Rättsvård i samverkan" (samarrangemang med Föreningen styresmän och assistenter m. fl. vid kriminalvårdsanstalterna), 10 maj middag med adv. Henning Sjöström, 11 maj debatt om skattefjällsmålet (samarrangemang med Uppsala sameförening), 20 sept. middag med generaldir. Jan Freese, 17 okt. middag med kommendör Torgil Wulff, 17 nov. temadag över ämnet "Ekonomisk brottslighet eller smarta affärer" och höstfest.
    Föreningen har vid recentiorsträffar varje termin informerat om föreningen och förevisat juridiska institutionen. Under året anordnade föreningen studiebesök vid Svea hovrätt, utrikesdepartementet, Svenska Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen, Norrtäljeanstalten, Lantmäteriverket och Gävle kommuns planeringskontor.
    Föreningens Tidskrift IUSTUS utkom med fem nummer under 1978.
    Föreningens styrelse har under 1978 bestått av jur.kand. Bo Lindberg, ordf., jur.stud. Anders Sandström, v.ordf., jur.stud. Bo Westlund, sekr., jur.kand. Sverker Backlund, skattmästare, jur.stud. Anders Thulin, internationell sekr., jur.stud. Anders Almgren, klubbmästare, jur.stud. Anna Lena Ericsson, programchef, jur.stud. Sven-Åke Bergkvist, redaktör, prof. Sten Hillert, jur.stud. Eva-Britt Green, jur.stud. Mikael Ocklind, jur.stud. Christer Priem och jur.stud. Marika Lindqvist.
    Föreningen har 550 medlemmar.

 

Nytt justitieråd. Regeringen har d. 28 juni 1979 utnämnt statssekreteraren i kommundepartementet Fredrik Sterzel till justitieråd.
    Sterzel är född i Stockholm 1934. Han blev jur.kand. i Stockholm 1954, jur. doktor i Uppsala 1961 och fil.lic. i Lund 1972. Efter advokatpraktik m. m. var han 1960—63 led. av advokatsamfundet, 1963—74 preceptor i offentlig rätt i Uppsala och 1964—74 sekr. och kanslichef i riksdagens konstitutionsutskott. Han tjänstgjorde 1972—73 som adj. ledamot i Sveahovrätt och blev lagman i kammarrätten i Göteborg 1974, lagman i Svea hovrätt 1976 och statssekreterare i kommundepartementet likaledes 1976.
    Sterzel har haft en rad kommittéuppdrag, bl. a. som sekr. i trafiknykterhetskommittén, expert i

656 Personalnotisergrundlagberedningen och ordf. i stat-kyrka-överläggningarna och i länsdomstolskommittén. Han är f. n. ordf. i länsstyrelsernas organisationsnämnd och i en kommitté för översyn av förvaltningslagen samt led. i kommunalbesvärskommittén och i nordiska ministerrådets ställföreträdarekommitté.