Notiser 79Skånska hovrättens yngreförening höll årsmöte 5 dec. 1977 varvid bl. a. aktuella yngrefrågor diskuterades efter inledning av hovrättens nye president, Tore Landahl.
    Föreningens styrelse består för 1978 av Frank Orton, ordf., Lars Göran Abelson, v. ordf., Gunnar Bergholtz, sekr. och kassaförv., Marianne Lejman och Ulla Öhman med Per Eriksson, Rose-Marie Hansson och Krister Thelin som suppl.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Föreningen Yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har sammanträtt fem gånger under 1977. Yttranden har på föreningens initiativ avgivits till hovrättens president dels i fråga om tingsfiskals tjänstgöring som inskrivningsdomare dels i fråga om aspirantutbildning och system för antagning av aspiranter. Efter anmodan har yttrande avgivits till hovrätten i fråga om indragning av tingsfiskalstjänst. Under helgen 23—24 april 1977 arrangerades en skidresa till Kittelfjäll och 12 nov. hölls föreningens traditionella gåsfest.
    Styrelsen har under 1977 utgjorts av Gunilla Polland som ordförande under tiden den 10 februari till den 17 oktober 1977 och Anders Kruse för tiden därefter, Lars Fallenius som kassaförvaltare och Sven-Erik Gerdin som sekreterare. Styrelsesuppleanter har varit Thomas Södermark och Peter Hertting.
    Föreningen har ca 30 medlemmar.

 

Arbetsrättsliga föreningen höll ordinarie årsmöte 7 sept. 1977. Vid styrelsevalet omvaldes till föreningens ordf. justitierådet Hans Stark, som är ordf. i Arbetsdomstolen. Till styrelseled. i övrigt valdes dir. Birger Bäckström, förbundsjuristen Einar Corneliuson, avtalssekr. Harry Fjällström, dir. Erik Forstadius, förbundsjuristen Stig Gustafsson, ombudsmannen Göran Järvstrand, dir. Gunnar Lindström och prof. Tore Sigeman. Jur. kand. Kent Brorsson har som sekr. efterträtt dir. Jan Nordin. Efter årsmötet presenterade prof. Axel Adlercreutz, före detta justitieministern Lennart Geijer och doc. Anders Victorin sina bidrag till den av föreningen utgivna uppsatssamlingen "Arbetsrätten i utveckling", en festskrift för Folke Schmidt.
    Sammanträden har under år 1977 i övrigt hållits 8 febr., 16 maj och 10 nov. Vid det första tillfället höll hovrättsass. Edvard Nilsson och avdelningsdir. Håkan Torén ett föredrag under rubriken "Arbetsdomstolens praxis i anställningsskyddsmål". 16 maj presenterade prof. Tore Sigeman och hovrättsass. Gerhard Wikrén huvuddragen i regeringens förslag till ny semesterlag. Vid sammankomsten 10 nov. 1977 redogjorde generaldir. Gunnar Danielson och hovrättsrådet Hans Gullberg för huvuddragen i den nya arbetsmiljölagen.
    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1977/78 till 540. Antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 95.

 

Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte 12 maj 1977. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare". Diskussionen inleddes av ordf. i 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande, f. d. justitieombudsmannen Alfred Bexelius. Föreningen anordnade 24 nov. 1977 ett extra sammanträde. Vid detta sammanträde diskuterades ämnet "Ett nytt straffsystem, idéer och förslag". Diskussionen inleddes av Erland Aspelin och Sten Heckscher, båda medlemmar i Brottsförebyggande rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåkl. Holger Romander, v. ordf., överläkaren Karl-Erik Törnqvist, generaldir. Bo Martinsson, prof. Alvar Nelson, polisint. Gottfrid Erlandsson, adv. Magdalena Haeggström, hovrättsass. Jan-Olov Swahn, kriminalvårdsinspekt. Paul Samuelsson, universitetsass. Hanns von Hofer, hovrättsass. Jan Vilgeus, sekr., och byråföreståndare Märta Gabrielson.
    Föreningen har 410 medlemmar.