80 PersonalnotiserNytt justitieråd. Regeringen har 21 dec. 1978 utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Bengt Rydin till justitieråd fr. o. m. 1 januari 1979.
    Justitierådet Rydin är född 1925 i Jönköping. Efter jur.kand.-examen 1948 i Uppsala och tingstjänstgöring i Östernärkes domsaga under åren 1948—51 började han i Svea hovrätt. Han antogs där till fiskal 1953 och förordnades till assessor 1959. Rydin utnämndes 1970 till hovrättsråd i samma hovrätt och är sedan 1976 hovrättslagman i hovrätten.
    Rydin var under åren 195961 sekreterare i pensionsstiftelseutredningen, åren 1961—65 sakkunnig i justitiedepartementet och 196571 ledamot i lagberedningen. Han är sedan 1971 ordförande i konkurslagskommittén.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagen har 6 dec. 1978 utsett hovrättspresidenten Per-Erik Nilsson till justitieombudsman tillika administrativ chef för riksdagens ombudsmannaexpedition.
    En biografi över justitieombudsman Nilsson har tidigare intagits i SvJT 1977 s. 495.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    22 nov. 1978 förordnat statssekr. Fredrik Sterzel att vara ordf. samt förbundsjuristen Stig Gustafsson och led. av riksdagen Inger Lindquist att vara ledamöter i kommittén för översyn av förvaltningslagen m. m.,
    24 nov. 1978 förordnat hovr. ass. Hans Jacobson att vara bitr. sekr. i försäkringsrättskomm. samt
    6 dec. 1978 förordnat dep.rådet Lars Ettarp att vara expert i utredn. om kriminalvårdsstyrelsens organisation, m. m.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har
    16 nov. 1978 förordnat ass. i Svea hovr. Barbro Fischerström att inneha långtidsvik. på tjänsten som exp. chef i kommunikationsdep:t.
    Kommundepartementet. Regeringen har
    16 nov. 1978 förordnat t. f. exp.chefen i kommundep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Elisabeth Palm att vara exp. chef i dep:t samt
    s. d. förordnat exp. chefen/rättschefen i kommundep:t, hovr. rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Erik Neergaard att vara rättschef i dep:t.

 

Justitiekanslern. Regeringen har
    30 nov. 1978 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl. dt Hans Lindberg att inneha långtidsvik. på tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    30 nov. 1978 förordnat rådm. i Luleå tr Roland Wallström och t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Hans Hedberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev. sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    30 nov. 1978 förordnat t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Gunnhagen, t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i kammarrätten Hans Sjögren och t. f. ass. i samma kammarrätt, fisk. i kammarrätten Rune Nygren att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr.samt
    7 dec. 1978 förordnat extra reg.rättssekr:a, fisk:a i kammarrätten i Sthlm Sven Palme och Eva Östberg samt extra reg.rättssekr., länsass. vid länsstyrelsen i Sthlms län Bo Holmberg att vara e. o. reg.rättssekr.