Notiser 493Försvararkollegiet i Göteborg
Det är sannolikt ingen överdrift att påstå att planer funnits i decennier på att i Göteborg bilda en sammanslutning av försvarsadvokater. Till och från har idén tagits upp till diskussion inom Västra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund under i vart fall 1950 — och 1960-talen. Först vid ingången av 1974 togs steget från tanke till handling. Då startades under avsiktligt opretentiösa former Försvararkollegiet i Göteborg.
    Det grundläggande syftet med projektet var att ge fortbildning och aktuell information åt advokater som sysslade med brottmål. Förutom genom interna överläggningar och föredrag av inbjudna skulle syftet kunna nås genom möten med näraliggande yrkeskategorier, såsom domare, åklagare och nämndemän.
    För att undvika att sammankomsterna skulle uppfattas som nämnvärt tids och/eller kostnadskrävande planerades att mötena skulle hållas någon gång i månaden under eftermiddagstid och begränsas till 1,5 timmas längd, så att deltagarna kunde delta i mötet på hemväg från arbetet. Därmed slapp man bland annat tids- och kostnadsproblemen i samband med förtäring.
    Nu, sju år efter starten och när medlemsantalet vuxit till ett sjuttiotal, finns anledning att göra en summering av inledningsskedet.
    Från sin begynnelse har verksamheten letts av en arbetsgrupp, först bestående av tre advokater men snart utökad till sex. Arbetsgruppen har före varje vår- och hösthalvår bestämt program för de kommande mötena. Programmet har distribuerats till ledamöterna i Västra Avdelningen genom avdelningssekreterarens försorg. Mötena har ägt rum kl. 17.3019.00 i princip var tredje måndag.
    Ambitionen var från början att man vid varje sammanträffande skulle ägna en stund åt "fasta programpunkter", såsom genomgång av senaste lagändringar och rättsfall av intresse för försvarare, taxefrågor etc. Det har dessvärre visat sig svårt att hinna med dessa programpunkter, varför man i stället sökt reservera en hel sammankomst per halvår enbart för dem.
    Inledare till diskussioner och samråd har varit antingen — och oftast — en inbjuden gäst eller en kollega inom avdelningen. Avsikten har varit att skärskåda förekommande frågor i görligaste mån just ur försvararsynpunkt, vilket måhända någon gång kunnat överraska våra gäster.
    En viktig del av verksamheten har bestått i kontakter med andra yrkeskategorier. I stort sett en gång varje vår och höst har ett sammanträffande ägt rum med domare, åklagare eller nämndemän i Göteborg. Rutinen med korta eftermiddagsmöten överges naturligtvis vid dessa möten. Trots att yrkesgrupperna träffas i andra sammanhang, exempelvis i Juristklubben i Göteborg, har det varit stimulerande för Försvararkollegiet att alltid möta ett livligt intresse vid de kontakter som tagits och vid de gemensamma sammankomster som hållits.
    Efter sex års verksamhet under tämligen lösliga former fann vi tiden mogen att övergå till fastare former för arbetet. Från och med våren 1980 har stadgar antagits och årsmöte hållits.
    Programsammansättningen har genom åren varit mycket skiftande. Det kan vara av värde att med en kort "katalog" över ett urval av mötesämnen redovisa verksamhetens art och omfattning. Särskilt kan framhållas beträffande programsammansättningen att kollegiet sökt varva teoretiska straffrätts

494 Notiserfrågor med samrådsämnen av praktisk natur rörande det dagliga samarbetet i brottmålsfrågor mellan olika yrkesgrupper.
    Här följer ett urval av rubriker vid de senaste årens sammankomster:

Påföljdsvalet vid rattfylleri och rattonykterhet

Försvararen och rättsläkaren

Försvararen och rättspsykiatrikern

Försvaret vid nöd och nödvärn

Utvecklingen i senaste rättspraxis beträffande gränsdragningen mellan ringa, enkelt och grovt brott i ett antal brottstyper

Behandling av anhållna och häktade

Praxis vid utfärdande och återkallelse av körkort

Uppskov med verkställighet av frihetsstraff

Taxefrågor

Försvararen träffar klienten. Besök på Lindome-anstalten och Härlanda-fängelset.

Information om Interpol

Besök vid skyddsvärnet

Försvaret vid narkotikabrott

Försvaret vid skattebrott

Häktningspraxis

 

Programmet för vårhalvåret 1981 är följande:

 

Rattfylleribrottet

Förhörsteknik och vittnespsykologi

Jämförelser mellan försvarsarbetet i Stockholm och Göteborg

Uppsåtsbegreppet ur medicinsk och juridisk synpunkt (Brottmålsdomare från tingsrätterna och hovrätten i Göteborg samt Göteborgs-åklagarna deltar.)

 

Avsikten med denna artikel är, utom att informera juristkolleger av alla schatteringar, att locka advokatkolleger i andra orter till efterföljd. I Stockholm och Malmö lär numera ha startats sammanslutningar av samma karaktär som Försvararkollegiet i Göteborg.

Anders Ljung