Enköpings rättscentrum invigt

 

Lokalförhållandena för Enköpings polisdistrikt var länge mycket otillfredsställande. Frågan tycktes ej kunna få någon godtagbar lösning. År 1975 tillskrev Byggnadsstyrelsen regeringen i frågan om byggandet av ett rättscentrum i Enköping, vari förutom polismyndigheten skulle inrymmas tingsrätten, åklagarmyndigheten, kronofogdemyndigheten och lokala skattemyndigheten. Bygget skulle ingå i den s. k. projektreserven, dvs. det skulle anpassas till sysselsättningsläget på orten. Främst på grund härav kom byggstarten att försenas och skedde ej förrän under senhösten 1978. Byggnaden stod klar vid mitten av september 1980, då myndigheterna flyttade in i den nya byggnaden. Uppsala läns södra tingsrätt flyttade därmed sitt kansli från Uppsala till Enköping. Tingsrättens namn är sedan september 1980 Enköpings tingsrätt.
    Enköpings rättscentrum ligger centralt i Enköping i anslutning till Kyrkåsen, i korsningen Kungsgatan-Tullgatan. Tre myndigheter har separata ingångar från

Notiser 495Kungsgatan, nämligen tingsrätten, kronofogdemyndigheten och lokala skattemyndigheten. Från den motsatta sidan av byggnaden, från Korsängsgatan, har polismyndigheten och åklagarmyndigheten gemensam ingång. Från Kungsgatan sett har huset en våning och från Korsängsgatan sett två våningar, förutom en källarvåning (tomtmarken sluttar). I mitten finns en gård, vilken kan användas som uteplats i anslutning till polisens cafeteria. Tingsrättens två tingssalar får dagsljus från vertikala takfönster. Huset är uppfört i rött tegel. Taket och fasadernas färgsättning harmonierar med det röda teglet. Huset har mycket goda utrymmen och är även flexibelt, i det att lokalerna kan anpassas till olika verksamheter. Totalkostnaden för byggnaden har uppgått till 22,8 mkr, innebärande en besparing på drygt 10 % av beräknat anslag. Byggnadsstyrelsen har i egen regi planerat och uppfört byggnaden.
    Det nya rättscentrum invigdes vid en festlighet den 21 januari 1981. Närvarande var då — förutom personalen vid myndigheterna — ett stort antal gäster, sammanlagt ca 200 personer. Polismyndigheten hade tillhandahållit en för ändamålet särskilt iordningställd lokal. Lagmannen Erik Öhlén hälsade i ett anförande de närvarande välkomna, varefter statsrådet Håkan Winberg höll invigningstalet. Tal hölls även av hovrättspresidenten Sten Rudholm, rikspolischefen Holger Romander, riksåklagaren Magnus Sjöberg, generaldirektören Gösta Ekman m. fl. Polismästaren Lennart Rignér uttalade i ett anförande myndigheternas tack. Musik utfördes av Stockholmspolisens musikkår. Som avslutning förekom en visning av lokalerna för de utifrån inbjudna gästerna. Före invigningshögtiden hade Enköpings kommun bjudit en del av deltagarna på lunch. På kvällen var anordnad supé med dans på Stadshotellet, till vilken samtliga deltagare var inbjudna. Justitiedepartementet stod som värd härför. Därmed hade en i allo lyckad och stilfull invigningshögtid fått sin avslutning.

E. Ö.