W. R. CORNISH. Intellectual Propoerty: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London 1981. Sweet & Maxwell. 630 s.

 

    Den engelska immaterialrättsliga litteraturen har av ålder markant skilt sig från den— ofta kanske alltför teoretiskt inriktade — kontinentala doktrinen. Det är inte utan att den starkt rättsfallsorienterade metodens svagheter, främst kanske en viss idémässig torftighet och en stark accent på snäva teknikaliteter, framträtt särskilt klart på detta område. Professorn i engelsk rätt vid London School of Economics and Political Science W. R. Cornish ger med föreliggande arbete ett betydande bidrag i riktning mot ett närmande till kontinental tradition i framställningssätt, disposition och stil. Inte så att praxis skulle ha upphört att dominera; en framställning av engelsk rätt, som avviker från detta mönster, skulle vara oanvändbar. Cornish försöker sig emellertid, utan alla överdrifter, på en försiktig "intellektualisering" av stoffet och lyckas väl därmed. Hans bok har blivit en påtagligt läsvärd och instruktiv handbok i engelsk immaterialrätt.
S. S.

 

ANDRÉ TUNC. La responsabilité civile. Paris 1981. Economica. 182 s.

 

    På mindre än 200 i detalj väl använda sidor ger professor André Tunc, den franska skadeståndsrättens och komparativa rättens mest betydande företrädare bland nuaktiva rättsvetenskapsmän, en koncis och idérik skildring av skadeståndsrättens historiska utveckling i de viktigaste rättssystemen, av nuläget och av aktuella utvecklingstendenser. Självfallet medger det valda formatet inte någon djupgående analys av enskildheter i de behandlade rättssystemen, men i syntesen och i analysen av de väsentliga rättspolitiska faktorerna visar Tunc hur mästaren kan göra begränsningen till en dygd. Man skulle önska sig fler böcker av denna typ på fler viktiga rättsområden.

 

S. S.