Högsta förvaltningsdomstolen i Finland
Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Aarne Nuorvala har vid uppnådd 70 års ålder 18.4.1982 beviljats avsked med pension. Republikens president utnämnde 30.4.1982 presidenten i arbetsdomstolen, prof. Antti Johannes Suviranta, till ny president i högsta förvaltningsdomstolen fr. o. m. 1.6.1982.
    Presidenten Suviranta är född 1923. Han avlade högre rättsexamen (jur.kand.) 1948, beviljades vice häradshövdings titel 1951, blev Master of Laws vid Harvard University 1952, avlade jur.lic.examen 1954 och disputerade för jur.doktorsgraden 1961 på en avhandling om begreppet lönarbete i skatterätten. Åren 1949—1962 innehade han olika befattningar vid Helsingfors universitet och finansministeriet. Åren 1962—1967 skötte han professuren i arbetsrätt vid Helsingfors universitet som t. f. och utnämndes sistnämnda år till ordinarie innehavare av professuren. Från år 1971 har han verkat som ordförande och president i arbetsdomstolen. Han har varit ordförande och ledamot i talrika offentliga utredningar. Förutom den ovannämnda avhandlingen har han avtrycket utgivit en bok om sambeskattning av makar (1962), arbetena The role of the member states in the unification work of the International Labour Organisation (1966) och Direct taxation in Finland (1972) samt ett imponerande antal artiklar i finans- och arbetsrätt.
P. L-m

 

Justitieministeriet i Finland
Republikens president utnämnde 30.4.1982 förvaltningsrådet, jur.dr Raimo Oskari Pekkanen till kanslichef (statssekreterare) vid ministeriet fr. o. m. 1.6.1982. Kanslichefstjänsten blev vakant i och med att dess tidigare innehavare Kai Korte utnämndes till justitiekansler 19.2.1982.
    Kanslichefen Pekkanen är född 1927. Han avlade högre rättsexamen (jur.kand.) 1950, beviljades vicehäradshövdings titel 1954 och avlade jur.lic.examen 1955. Han disputerade 1966 för jur.doktorsgraden på en avhandling om arbetsavtal av blandad typ. Han har tjänstgjort i olika statliga verk, bl. a. vid forststyrelsen och geologiskaforskningsanstalten. 1961 — 1965 var han assistent i handelsrätt vid handelshögskolan i Helsingfors och 1965— 1967 bitr. prof. i privaträtt vid Tammerfors universitet. År 1969 utnämndes han till förvaltningsråd och ledamot av högsta förvaltningsdomstolen. Han har ofta anlitats i offentliga utredningar och har innehaft många och viktiga förtroende uppdrag, bl. a. inom miljövården. Han var ordförande för Östersjökommissionen 1974—1980. Förutom den ovannämnda avhandlingen har han av trycket utgivit en bok om arbetsförhållandets uppkomst och upphörande (1968) och publicerat många artiklar i olika juridiska tidskrifter.
P. L-m