Några frågor om Postens ansvarighet
Gunnar Timelin har i några intressanta artiklar i SvJT delat med sig av sin erfarenhet från en lång tjänstgöring som avdelningsdirektör vid Postens dåvarande juridiska sektion. I SvJT 1983 s. 139 ff har Timelin skrivit om Postens ansvarighet för försändelser och medel under befordran. Artikeln innehåller i huvudsak dels referat av gällande bestämmelser dels överväganden som överensstämmer med Postens men även överväganden som endast speglar Timelins egen uppfattning. I egenskap av chefsjurist vid Posten vill jag lämna några kommentarer till Timelins artikel.
    Timelin uppehåller sig först vid frågan om Posten genom taxeändring den 1 juni 1981, då samma porto infördes för inrikesbrev och trycksaker, utökat

 

254 Postens ansvarighetgränserna för postmonopolet. Därvid uppger Timelin att Postens officiella ståndpunkt är att en sådan utökning skulle ha skett.
    En ändring av taxebestämmelserna innebär i och för sig inte en ändring av gränserna för monopolet. Det förefaller mig som om Timelin och jag är ense härom. Postens officiella ståndpunkt är den som jag nu angivit.
    Timelin framhåller att Posten i egenskap av ombud för vissa totospel är skyldig att utge ersättning för uteblivna vinster. Till stöd för sin uppfattning åberopar Timelin några rättsfall. Såvitt jag kunnat finna rör dessa endast ombud för Tipstjänst. Vad angår ATG (totospel) gäller för Postens delreglerna i allmän poststadga (AP).
    I § 137 AP sägs:

 

    "1. Enligt överenskommelse mellan Postverket och AB Trav och Galopp förmedlar postkontor, postställen och lantbrevbärare spelkuponger och förtidsvadsinsatser i Rikstotospelen V65 och Dubbel TRIO.
    2. Vid postbefordran av försändelser innehållande spelkuponger gäller kungörelsen angående Postverkets ansvarighet för försändelser och medel, vilket bl. a. innebär att Postverket inte ansvarar för förlust på grund av försening eller utebliven vinst.
Postverket ansvarar inte heller för skada till följd av försening eller förlust av spelkupong, när förseningen eller förlusten orsakats i samband med behandlingen av spelkupongerna på förtidsvadstället (postkontor, lantbrevbärare etc.) före postbefordran till AB Trav och Galopp. I fråga om detta led i behandlingen av mottagna spelkuponger kan dock Postverket efter prövning medge ersättning för utebliven vinst, när det föreligger särskilda skäl till detta.
Om spelkupong (originaldel) kommer in för sent till AB Trav och Galopp för att delta i tävlingarna, återbetalas insatser och kupongavgifter."

 

    Av 137 § 1 punken kan utläsas att Posten intar ställning av ombud för AB Trav och Galopp. Av 2 punkten första stycket framgår att Posten friskriver sig från ansvar för eventuell försummelse under postbefordran. Andra stycket under punkt 2 reglerar Postens ansvar som ombud. Där anges gränserna för Postens ansvarsskyldighet i detta avseende.
    Dessa bestämmelser kompletteras med de förutsättningar som finns angivna i tävlingsreglerna för V65-vad. Dessa är anbringade på baksidan av tävlingskupongerna som gäller för den som önskar spela på V65. Spelare måste anses ha godtagit tävlingsreglerna. Under punkt 5 i tävlingsreglerna sägs följande:

 

"ATG svarar ej för skada, som ombud eller fraktförare vållar vadhållare vid hantering av mottagen kupong. Om kupong på grund av försening under transport eller av annan orsak ej kommit in till ATG i rätt tid kan normalt andra krav än återbetalning av insats ej riktas mot ombud, fraktförare eller annan."

 

Med hänsyn till innehållet i angivna bestämmelser, såvitt avser Posten, delar jag inte Timelins uppfattning om Postens skyldighet att utge ersättning för uteblivna spelvinster. Att Posten - efter särskild prövning - kan utge sådan ersättning är en annan sak.
    Timelin anser också att Postens ansvarighetskungörelse inte är tillämplig i fall där Posten försummat ett eftersändningsuppdrag. Timelin grundar sig därvid på att Posten åsidosatt ett speciellt avgiftsbelagt åtagande. Jag delar inte den uppfattningen. Postens inställning är att uppräkningen i ansvarighetskungörelsen av de fall i vilka Posten är ersättningsskyldig är uttömmande och att Posten i andra fall i vilka skadeståndsskyldighet, såvitt nu är ifråga, skulle kunna föreligga är fritagen från sådan skyldighet. Enbart den omständigheten att särskild avgift utgår är inte av beskaffenhet att förändra detta förhållande.
 

Lennart Meyer