Ny professor
Regeringen har utnämnt docenten vid Stockholms universitet Madeleine Löfmarck att vara professor i straffrätt där. Professor Löfmarck är född i Norrköping 1942. Hon avlade jur. kand. examen i Lund 1964 och tjänstgjorde därefter som tingsnotarie i Falun och Ludvika samt vid länsåklagarmyndigheten i Jönköping. År 1971 disputerade hon för juris doktorsgraden vid juridiska fakulteten i Lund och blev samma år docent i straffrätt där. Från 1972 till 1979 var hon docent i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet och därefter har hon innehaft en tjänst som e. o. forskare i ämnet lagstiftningen rörande ekonomisk brottslighet vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
    Madeleine Löfmarck har publicerat gradualavhandlingen Om urkundsförfalskning (1971), monografierna Straffrättens konkurrensproblem (1974) och Gäldenärsbrotten (1982), läroboken Förfalskningsbrotten m. m. (1979) samt ett flertal artiklar och uppsatser rörande straffrättsliga frågor. Hon har varit ordförande i viteskommittén och av regeringen förordnad särskild utredare av straffbestämmelserna om gäldenärsbrott (SOU 1980:7 och 1982:21 respektive Ds Ju 1983: 17).

 

Högsta domstolen. Regeringen har förordnat justitierådet Carl Holmberg att vara ordförande i högsta domstolen (om Holmberg se SvJT 1965 s. 607).

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    8 mars 1984 förordnat ass. i Svea hovr. Marianne Eliason att biträda i dep:t som sakkunnig,
    29 mars 1984 i kommittén med uppdrag att utreda frågan om röstvärdet för aktierförordnat, till ordförande just. rådet Staffan Vängby, till ledamöter riksdagsled. LennartAndersson, kommunalrådet Sören Mannheimer, riksdagsled:a Lennart Pettersson och Göran Riegnell, dir. Olle Wästberg och riksdagsled. Nils G. Åsling samt till experter hovr.ass:a Henning Isoz och Magnus Lundeberg samt kanslirådet Olle Stångberg,
    12 april 1984 förordnat kammarrättsfisk. Eva Karlsson att vara sekr. i nyss nämnda kommitté,
    27 april 1984 förordnat rådmännen Carl Behrman och Anders Påhlman att vara sakkunniga i yttrandefrihetsutredningen,
    2 maj 1984 förordnat ass:a i Svea hovr. Göran Rosenberg och Anne-Marie Westerberg att biträda som sakkunniga i dep:t,
    4 maj 1984 till experter i utredningen m. uppdrag att se över räntelagen förordnat dir. Anders Frankman, prof. em. Jan Hellner, avd. dir. Henrik Lundin, bankdir. Per Gustav Persson, chefsjuristen Erland Strömbäck och avd. dir. Gustaf Adolf Westman samt
    7 maj 1984 förordnat ass:a i hovr. över Skåne o. Blekinge Håkan Rustand och Lena Moore att biträda som sakkunniga i dep:t.