Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar hade vid utgången av 1981 ett bokföringsvärde av 140026:21. Vid utgången av 1982 var motsvarande värde 135 124:86. Nettoavkastningen från fonden var 1981 9057:85 och 1982 12098:65. Anslag beviljades under 1981 med 6500:- och 1982 med 17000:-.
    Fonden har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisk samverkan på rättslivets område.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A, 4 tr, 11127 Stockholm.
 

H.D-s

 

Det 30:e nordiska juristmötet äger rum i Oslo den 15-17 augusti 1984. Avgiften för deltagande är 700 norska kronor. Anmälningstiden går ut den 1 april 1984. Inbjudan och anmälningsblankett sänds ut till medlemmar. Övriga kan erhålla anmälningshandlingar från assistenterna Brita Dydrick och Inger Norberg, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08/763 47 40 eller 763 47 39. Upplysningar i övrigt om mötet kan erhållas från den svenska styrelsens sekreterare Stefan Strömberg, Nordstjernan AB, 103 75 Stockholm, tel. 08/788 55 07.

 

Lennart Erik Nylund avled 19 nov. 1982. Han var född 26 aug. 1907 i Stora Malm, Södermanlands län, avlade stud.ex. 1926 och jur.kand.ex. i Stockholm 1933. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kom han till luftfartsstyrelsen, sedermera luftfartsverket, där han blev chef för verkets ombudsmannaexpedition.

 

Jonas Gustaf Fredrik August Lidströmer avled 9 dec. 1982. Han var född 17 febr.1910 i Nyköping, avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. i Uppsala 1940. Efter tingstjänstgöring kom han 1943 till flygförvaltningen där han var chef för administrativa byråns kansli. 1968 kom han till försvarets materielverk.