PIERRE KAYSER. La protection de la vie privée. Tome 1. Protection du secret de la vie privée. Préface de Henri Mazeaud. Paris 1984. Economica o. Presses Universitaires d'Aix-Marseille. Hft, 396 s.
Personlighetsskyddet, i främsta rummet det rättsliga skyddet kring privatlivets helgd, har i fransk rätt inte blott genomgått en betydande utveckling i lagstiftningen (nya regler i Code pénal mot olovlig avlyssning m. m.) och framför allt i domstolarnas vid det här laget synnerligen rikhaltiga praxis. Även den rättsvetenskapliga litteraturen har berikats. Om dess insatser bestod i rättspolitisk argumentation för en förstärkning av rättsskyddet, har dess uppgift under de senaste åren kanske främst blivit att hålla samman, strukturera och kritiskt diskutera den alltmer svåröverskådliga judikaturen. Ett genom klarhet och fullständighet värdefullt bidrag till denna vakthållning lämnar professorn vid universitetet i Aix-Marseille Pierre Kayser i föreliggande volym. I förhållande till tidigare arbeten har Kaysers bok, den första volymen av planerade två, förtjänsten att kommentera den franska dataskyddslagen av 6 jan. 1978, 1981 års Europarådskonvention i ämnet och slutligen också OECD:s rekommendation och riktlinjer från 1980.


SS

 

22—53-164 Svensk Juristtidning