Judicial Control of Legislation med andra ord prövning av lagars grundlagsenlighet (eller rättsenlighet i övrigt) genom judiciella organ var temat för det colloquium som 26—28 juni 1984 hölls i Uppsala av International Association of Legal Science (Association Internationale des Sciences Juridiques — IALS resp. AISJ i Paris) och denna UNESCO-stödda organisations svenska nationalavdelning, Svenska samfundet för jämförande rättsforskning. (Om detta se notisen "Sjätte fransk-nordiska juristdagarna" i detta häfte av SvJT.) Ett trettiotal jurister från hela världen deltog. Som underlag för diskussionen förelåg sex skriftliga rapporter, behandlande Skandinavien (rapportör förste amanuensis Eyvind Smith, Oslo), det kontinentala Västeuropa, common-law-länderna, Syd- och Mellanamerika, Afrika och de socialistiska rättssystemen. AISJ:s ordförande, den italienske rättsvetenskapsmannen Mauro Cappelletti från Florens, kunde såväl i sitt inledningsanförande som i sin sammanfattande generalrapport konstatera, att idén och fenomenet "domstolsprövning" under de senaste årtiondena gjort märkliga framsteg även i länder där en mycket stark tradition stått emot ett sådant system. Cappelletti skärskådade också kritiskt de ideologiska och praktiska argumenten mot en sådan prövning. Självfallet erbjöd rapporterna en rik provkarta på tekniska lösningar. De s.k. socialistiska staternas motsvarigheter till en oberoende judiciell kontroll var ej oväntat svåra att jämföra med den fria världens. Den afrikanske rapportören förklarade oförbehållsamt, att i den afrikanska kontinentens allt talrikare och allt brutalare militärdiktaturer och enpartistater saknades utrymme för sådana anordningar som judiciell prövning. Rapporterna från konferensen avses bli publicerade genom den franske rapportörens (prof. Louis Favoreu, rektor för universitetet i Aix-en-Provence) försorg.


SS

 

Sjätte fransk-nordiska juristdagarna — "Sixièmes journées juridiques franco-nordiques", fortsättningen på ett initiativ som togs i Uppsala 1971 (SvJT 1972 s. 75) och resulterat i sammankomster växelvis i Paris och i en nordisk huvudstad (Paris 1973, SvJT 1974 s. 167; Helsingfors 1975, SvJT 1976 s. 77; Paris 1978, SvJT 1979 s. 78), hölls 10—14 okt. 1984 i Paris. — De femte juristdagarna ägde rum i Köpenhamn 14—16 okt. 1981 och behandlade medbestämmanderätten i den privata och offentliga sektorn i de nordiska länderna och Frankrike. — Vid det nu genomförda fransk-nordiska juristmötet, som bevistades av en tiohövdad nordisk delegation och ett större, från dag till dag växlande antal franska jurister, behandlades i fyra nordiska och lika många franska rapporter företagskonkurser som rättsligt problem (de förvaltningsrättsliga, i första hand skattemässiga aspekterna avhandlades från nordisk sida av kammarrättslagmannen Jan Francke, de arbetsrättsliga av justitierådet Olof Bergqvist; de rent civilrättsliga av professor Bernhard Gomard, Köpenhamn, och de straffrättsliga av docent Hans Kristian Bjerke, Oslo). Förhandlingarna hölls i Paris' Palais de justice, dels i Tribunal de grande instance de Paris, dels i det franska domstolsväsendets mest traditionsrika och glansfulla rum: civilkammarens vid Cour de cassation. Den organisation som svarar för juristdagarna på fransk sida är det mer än hundraåriga Société de législation comparée, vars ordförande f. n. är presidenten för kassationsdomstolen, Madame Rozès. På svensk sida organiseras deltagandet av Svenska samfundet för jämförande rättsforskning (sekr. professor Carl Hemström, Ö. Slottsgatan 14 A, 752 35 Uppsala; skattmästare bankjuristen Anders Olofsson, Vretgränd 9 E, 753 22 Uppsala). Nästa fransk-nordiska juristmöte planeras äga rum i Oslo på hösten 1987.


SS