Gerhard Hafström in memoriam.
Med Gerhard Hafströms bortgång den 29 augusti 1985 har en märklig juristbana ändats. Hans levnadslopp var dock lika mycket humanistens som juristens, vilket återspeglas redan i data avseende hans akademiska examina. Född 1904 avlade han 1925 sin fil.-kand.examen och 1929 sin jur.-kand.examen, båda i hemstaden Stockholm. Han kom sedan att ägna sina krafter under ett decennium åt dåvarande Stockholms Högskola. Han var högskolans sekreterare och sekreterare i lärarråd och de båda filosofiska fakulteterna och gjorde på dessa poster betydande insatser för detta lärosäte. Samtidigt hade Gerhard Hafström ett starkt nordiskt intresse. Det tog sig uttryck i sekreterarskap i kommittén för nordiskt akademiskt samarbete, där han var den aktiva kraften. I ett senare skede skötte han under mer än ett decennium sekreterarskapet i Stockholms rektorskonvent, som länge utgjorde det sammanhållande elementet i Stockholms akademiska värld. Gerhard Hafström kom i alla dessa olika sysslor att medverka till Stockholms utveckling till en universitetsstad.
    På 1940-talet kom Gerhard Hafström att ägna tid och kraft åt estlandssvenskarna som återvände till Sverige under intryck av det andra världskrigets omvälvningar i det baltiska området. Han blev i realiteten en centralgestalt i arbetet för estlandssvenskarnas inpassning i det moderna svenska samhället.
    Gerhard Hafström förlorade inte under dessa år av administrativa uppgifter den historiska forskningen ur sikte. 1949 kunde han disputera för filosofie doktorsgraden på en avhandling om ledung och marklandsindelning. Avhandlingen gav honom en docentur i historia. Han avlade redan 1951 en jur.-lic.examen och gled därmed definitivt över i rättshistorien, som blev huvudämnet under återstoden av hans akademiska liv. Han kom att i Lundafakulteten företräda rättshistorien och den romerska rätten från 1952, från och med 1955 till sin pensionering 1969 såsom innehavare av den dåvarande professuren i rättshistoria. Lundafakulteten hedrade sin aktive och bland studenterna uppburne ledamot 1958 med juris-doktorsgraden honoris causa. Gerhard Hafströms insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen ligger på äldre tid. Inte minst intresserade honom problemen i samband med kristendomens införande i Norden.
    Bilden av Gerhard Hafström blir inte fullständig om man inte beaktar hans djup förankrade etiska inställning. Den hade sin grund i hans starka kristna tro. Den kristna etiken var för honom ett rättesnöre även i det praktiska vardagslivet. Den gav honom också en mycket stark rättskänsla med vilken han inte kompromissade. Han mötte också en välförtjänt respekt för sina ställningstaganden, som bars upp av denna anda. Efter pensioneringen återflyttad till Stockholm deltog han livligt i olika sammanslutningar som låg hans hjärta nära. Han stödde därvid vad han ansåg rätt och riktigt. Aktiv i bokförlaget Natur och Kultur deltog han i skapandet av stiftelsen Rättsfonden, som bygger på en donation av förlagets grundare Johan Hansson, och verkade med stort intresse i dess arbete fram till något år före sin bortgång. På sin 80-årsdag 1984 blev Gerhard Hafström föremål för omfattande hyllningar.

 

Notiser 705Det var med stor glädje hans många beundrare och vänner kunde iaktta hur han ännu ung i själen tog emot och värdesatte omvärldens uppskattning. Gerhard Hafström verksamma liv omspänner flera viktiga sidor av svenskt samhällsliv under detta sekel.


Gustaf Petrén