Vetenskapliga Institutet för Skiljedomsrätt vid Stockholms universitet
Stockholms handelskammare har till Stockholms universitet donerat medel att användas för utbildning och forskning på skiljedomsområdet. I slutet av år 1984 bildades Vetenskapliga Institutet för Skiljedomsrätt vid Stockholms universitet. Institutets styrelse består av hovrättspresidenten Birgitta Blom (ordförande), advokaten J. Gillis Wetter, direktören Ulf Franke samt professorerna Ulf Bernitz, Lars Hjerner, Jan Ramberg och Lars Heuman (föreståndare).
    Institutet har till uppgift att genom sammanförande av teoretiskt och praktiskt verksamma jurister främja forskning och utbildning i svensk och internationell skiljedomsrätt. Donationsmedlen kommer att användas till uppbyggnad av det specialbibliotek som är beläget i institutets lokaler i nära anslutning till unviersitetsbiblioteket.
    Institutet skall främja forskningsprojekt och anordna vetenskapliga föreläsningar och seminarier på det skiljedomsrättsliga området. Styrelsen för institutet anser det värdefullt om landets jurister kan bidra till att skiljedomar och andra avgöranden i skiljedomsrättsliga frågor publiceras i ökad omfattning. Institutet mottar med tacksamhet sådant material.
    Vid invigningen av institutet den 21 mars 1985 presenterades den planerade verksamheten av Birgitta Blom, varefter Gillis Wetter höll ett anförande betitlat "Skiljedom — en gren av rättsvetenskapen". Den 3 juni anordnade institutet och I.L.A:s svenska avdelning en sammankomst vid vilken f. riksmarsalken, jur. dr Gunnar Lagergren höll ett anförande över ämnet "Erfarenheter från Iran — US Claims Tribunal". Vid ett seminarium den 2 oktober rörande "Interimistiska åtgärder vid skiljeförfarande" diskuterades frågor om säkerhetsåtgärder sedan institutets föreståndare hållit ett inledningsanförande. Vid samtliga tillfällen har ett stort antal på skiljedomsområdet praktiskt verksamma jurister deltagit.


L. H.