Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt advokaten Hans-Gunnar Solerud till justitieråd fr. o. m. den 1 januari 1986.
    Solerud är född 1938. Efter jur.kand.-examen i Uppsala 1963 fullgjorde han tingstjänstgöring, först vid Sollentuna och Färentuna domsaga 1963—65 och därefter under ett halvår på advokatbyrå. Under åren 1966—68 var han sekreterare vid Stockholms handelskammare, 1968—72 biträdande jurist vid Wetter & Swartling Advokatbyrå och 1973—74 bolagsjurist vid SKF i Göteborg. Sedan 1974 är Solerud delägare i Carl Swartling Advokatbyrå i Stockholm.
    Soleruds verksamhet som advokat har omfattat de flesta affärsjuridiska områdena, på senare år i stor omfattning inom konkurrensrätten. Han har under senare år också sysslat med flera skiljeärenden.

 

Nya professorer
Regeringen har utnämnt docenten i straffrätt vid universitetet i Uppsala Nils Jareborg att vara professor i allmän rättslära och fr. o. m. den 1 juli 1985 att vara professor i straffrätt vid universitetet.
    Professor Jareborg är född den 20 mars 1938 i Jämsjö, Blekinge. Han avlade jur.kand.-examen 1963 samt jur.lic.-examen 1968 (allmän rättslära) och 1969 (straffrätt). Sistnämnda år disputerade han också för juris doktorsgraden vid Uppsala universitet. Under åren 1969—1971 tjänstgjorde han som e.o. docent vid juridiska institutionen i Uppsala, 1971—1977 som e.o. forskare vid Statens råd för samhällsforskning samt 1977—1984 åter som e. o. docent vid juridiska institutionen i Uppsala.
    Jareborg har av trycket utgivit bl. a. gradualavhandlingen Handling och uppsåt 1969, monografierna Begrepp och brottsbeskrivning 1974, Värderingar 1975, Förmögenhetsbrotten 1975, Brotten mot person 1975, Brotten. Andra häftet 1978, Brotten. Första häftet 1979, och Brotten. Tredje häftet 1982. Vidare har han i BRÅ:s forskningsserie fungerat som medförfattare till rapporten Påföljdsbestämning i USA, 1984.

 

    Regeringen har utnämnt docenten i folkrätt vid universitetet i Lund Jerzy Sztucki att vara professor i folkrätt vid universitetet i Uppsala.
    Professor Sztucki är född 1927 i Lódź, Polen. 1950 erhöll han diplom av Handelshögskolan i Warszawa, 1951 avlade han pol.mag.-examen vid Högskolan för Utrikestjänst i Warszawa och 1955 disputerade han för doktorsgrad i juridik i Leningrad. 1967 erhöll han docentgrad i juridik inom folkrätten vid Polska Vetenskapsakademien i Warszawa. Under åren 1950—51 var han assistent vid lärostolen i folkrätt vid Högskolan för Utrikestjänst i Warszawa och under åren 1950—1968 var han bland annat medarbetare i Polska Institutet för Internationella Förhållanden i Warszawa. 1973 utnämndes han till docent i folkrätt vid universitetet i Lund, där han hade tjänstgjort vid juridiska fakulteten sedan 1970. 1983 förordnades han att vara t.f. professor i folkrätt vid universitetet i Uppsala.
    Sztucki har av trycket utgivit bland annat Problemy prawne kosmosk (Yttre rymdens problem — på polska) 1965, Jus Cogens and the Vienna Convention on the law of Treaties 1974 samt Interim Measures in the Hague Court 1983. Vidare har han publicerat ett flertal uppsatser rörande främst rymdrättsliga och havsrättsliga frågor samt nedrustningsproblematiken.