Alfred Bexelius †
F. d. justitieombudsmannen Alfred Bexelius avled den 17 oktober 1985 vid en ålder av 82 år. Liksom så många av våra andra framstående jurister började han sin bana i Svea hovrätt. Därifrån flyttade han 1940 till hovrätten för Övre Norrland. År 1948 utnämndes han till lagman i Sundsvallshovrätten. Redan påföljande år, 1949, valdes han till JOs ställföreträdare, ett uppdrag som vid den tiden inte var en heltidssyssla. Han hade också många lagstiftningsuppdrag och andra uppgifter. År 1956 valdes han till justitieombudsman och i detta ämbete kom han att kvarstanna inte mindre än 16 år. I detta sekel har ingen annan uppehållit JO-ämbetet så länge. Under Alfred Bexelius' tid genomgick JO-ämbetet en enorm utveckling. Antalet ärenden mer än fördubblades. Ämbetet kom också att stå i offentlighetens rampljus långt mer än tidigare. Förvaltningens expansion och andra förhållanden inom samhället ledde till att allt fler vände sig till JO med begäran om hjälp. Inspektionsverksamheten skall också nämnas. Många felaktigheter upptäcktes vid JOs inspektioner och JO påtalade mer än en gång att myndigheterna borde lägga om sin praxis. Ett drag som bör särskilt framhållas är att Bexelius gav sina beslut ny form och ett mera utförligt innehåll än tidigare. Detta gjorde det lättare för press och allmänhet att förstå vad som brustit i myndighetens verksamhet. JOs årliga ämbetsberättelse där huvudparten av besluten redovisades tilldrog sig stort intresse. Som JO var Alfred Bexelius omutligt rättvis, orädd och självständig. Han tillvann sig allas respekt och var mycket uppskattad av sina medarbetare.
    Under Alfred Bexelius' tid som JO började denna, ursprungligen rent svenska, institution att tilldraga sig allt större uppmärksamhet också i omvärlden. Antalet studiebesök hos JO steg år från år och allt fler länder inrättade JO-ämbeten, inte alltid lika det svenska men dock med omisskännlig släktskap. Impulsen till denna utveckling var överallt densamma: administrationens starka tillväxt och medborgarnas behov av rättsskydd. Alfred Bexelius verkade själv för att sprida kännedom om JO i världen. Han gjorde bl. a. flera framträdanden i USA och Kanada där han föreläste om JO.
    Efter sin avgång 1972 blev Alfred Bexelius inte overksam. Han mottog flera maktpåliggande uppdrag. Särskilt kan nämnas utredningen av det Wennergrenska samfundets tilltrasslade affärer. Han skrev också en bok om Sveriges förste JO, L.A. Mannerheim. Boken ger inte bara en inblick i JOs verksamhet under de första åren. Den skildrar också de sociala och ekonomiska förhållandena i landet under början av 1800-talet. Alfred Bexelius påbörjade därefter, efter omfattande studier, en bok som skulle belysa JOs historia under en längre tid. Tilltagande ohälsa hindrade honom tyvärr att fullfölja arbetet.
    Alfred Bexelius blev juris hedersdoktor vid Stockholms universitet 1969. Han erhöll 1972 medaljen Illis quorum, tolfte storleken. Alfred Bexelius vann många personliga vänner inte minst på klubben Sällskapet. Han var klubbens ordförande under åren 1966—1974. Själv samarbetade jag med Alfred Bexelius sedan slutet av 1940-talet. Hans bortgång var en stor förlust för mig och hans många andra vänner.


Ulf Lundvik