Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Inger Nyström till justitieråd.
    Inger Nyström är född 1936. Efter jur.kand.-examen 1959 och tingstjänstgöring 1959—62 vid Södra Roslags domsaga tjänstgjorde hon 1962—64 som extra åklagare vid åklagarmyndigheten i Stockholm, 1964 som landsfogdeaspirant och landsfogdeassistent hos landsfogden i Stockholms län samt 1965—76 som assistent och kammaråklagare vid åklagarmyndigheten i Stockholm. Inger Nyström var 1977—79 avdelningsdirektör hos riksåklagaren. Hon fullgjorde 1979—80 adjunktionstjänstgöring i Svea hovrätt. Sedan 1979 är Inger Nyström byråchef hos riksåklagaren.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    10 sept. 1985 förordnat hovr.lagm. Erland Aspelin att vara särskild utredare i utredningen m. uppdrag att göra en översyn av lagen om TV-övervakning,
    2 okt. 1985 förordnat hovr.ass. Walo von Greyertz att vara sekr. i upphovsrättsutredningen och 8 okt. 1985 förordnat avd.dir. Barbro Thomas att vara expert i utredningen,
    14 okt. 1985 förordnat hovr.ass. Sten Falkner att biträda i dep:t som sakk.,
    s. d. förordnat hovr.ass. Leif Lindgren att vara expert i utredningen om barnens rätt,
    18 okt. 1985 förordnat riksdagsled. Jan Fransson att vara ordf. i kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m. samt
    31 okt. 1985 förordnat kammarrättsfisk. Jerry Eriksson att vara bitr. sekr. i utredningen om barnens rätt.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    24 okt. 1985 förordnat planeringschefen Jan Carling att inneha göromålsförordnande som statssekr. i dep:t samt
    s. d. förordnat sakkunnige Lars Ljung att vara planeringschef i dep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    24 okt. 1985 förordnat ass. i kammarrätten i Jönköping Bo Svensby att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    26 sept. 1985 till hovrättsassessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Spjut Bo Andersson, Bo Blomquist och Ann-Britt Jansson, i Göta hovr. fisk:a Katarina Wingqvist-Ekholm och Jarl Symreng, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Hugo Melander, Ola Olsson, Ulla Wallén och Bengt Sagnert, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Anders Wikström och Dick Johansson samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Kjell Yngveson,
    31 okt. 1985 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Alf Åkesson att vara hovr.råd, tillika viceordf. på avd., i hovr. samt
    s.d. till hovr.råd i Göta hovr. utnämnt förs.rättsrådet och ordf. på avd. i förs.rätten för Södra Sverige Klas Mogren och ass. i Göta hovr. Anders Nordström.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    26 sept. 1985 till kammarrättsassessorer i kammarrätten i Sthlm förordnat fisk:a Erik Sätherberg, Kristina Rennerstedt, Christina Westerling, Marianne Svanberg och Claes-Göran Carlsson.

 

Mellankommunala skatterätten. Regeringen har
    3 okt. 1985 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Lars Hultqvist att inneha långtidsvik. på tjänsten som sekr. och chef för mellankommunala skatterättens kansli.