Litteraturnotiser 623AXEL GÖRLITZ och RÜDIGER VOIGT Rechtspolitologie. Eine Einführung. Opladen 1985. Westdeutscher Verlag. Hft. 288 s.

 

"Avreglering" — "Entrechtlichung" — börjar växa fram som ett intresse, kanske en samhällelig nödvändighet, under trycket av täta medborgerliga klagomål, från den politiska kartans alla väderstreck, över den aldrig sinande strömmen av nya författningar av dubiös visdom och kanske än mer tvivelaktig effektivitet. I vårt intellektuellt mer rörliga grannland söder om Östersjön sysselsätter man sig, bl. a. inom ramen för ämnet "rättspolitilogi" — vägskälet mellan rätt, rättspolitik och samhällsvetenskap i bredare mening — med demöjligheter och problem som den ökade juridiseringen men också "avjuridiseringen" ställer. Görlitz' och Voigts inledning ger en nyttig, här och var kanske onödigt detaljrik och diskuterande, överblick över problemområdet och över viktigare forskningsriktningar inom dess gränser.
 

SS

 

REINHOLD ZIPPELIUS. Juristische Methodenlehre. 4. Aufl. München 1985. Verlag C.H. Beck. (JuS-Schriftenreihe). Kart., 112 s.

 

Erlangen-professorn Reinhold Zippelius, författare bl. a. till en spridd och ansedd lärobok i rättsfilosofi, ger för första gången ut sin ursprungligen för "intresserade lekmän" avsedda lärobok i juridisk metodlära med sikte på en juridisk läsekrets. Zippelius har, som hela sin tyska juristgeneration, tagit intryck av anglo-amerikansk rättsteori, men på det hela taget låter sig hans metodologiska framställning utan svårighet inordnas i den kontinentala traditionen. Det är en måttfull, i god mening konventionell lärobok, som på grund av sitt begränsade format och sin klara disposition och språkdräkt lämpar sig väl som introduktion för utländska läsare.
 

SS