Internationellt juristmöte i Salzburg/Waidring
Den 25 januari—1 februari 1986 anordnades för tredje gången en internationell konferens i Salzburg och Waidring, Österrike. Temat var "The Relationship between Corporate and External Counsel" och "Drafting and Enforcing Contracts in Civil and Common Law Jurisdictions". Arrangörer var praktiserande advokater i Europa och USA i samarbete med University of the Pacific, McGeorge School of Law samt juridiska fakulteten vid Salzburgsuniversitet. Ordförande vid konferensen var italienske advokaten Mauro Rubino-Sammartano. 87 praktiserande affärsjurister från hela världen deltog.
    Den första delen av konferensen berörde mest praktiska frågor, typ taktisk uppläggning vid användandet av utomstående advokater visavi interna jurister. Den andra delen behandlade internationella jämförelser av formkrav för avtals ikraftträdande, tolkningsregler samt olika medel för genomdrivande avavtalsvillkor ävensom försvar mot desamma inom olika rättssystem. Slående ofta förekom likheter mellan å ena sidan principer i Storbritannien samt USA och å andra sidan vissa länder med kontinental rättstradition. Ibland konstaterades kanske inte oväntat föreligga stora olikheter mellan de olika kontinentala rättssystemen. Rapporterna från konferensen kommer att sammanställas och utges genom förlaget Kluwers försorg i Holland. I anslutning till rapporternas avlämnande förekom intensiva diskussioner varvid deltagarna, liksom tidigare år, konstaterade att de formella frågorna om lagval och forum kan ha större betydelse än det övriga materiella avtalsinnehållet för att avtalsinnehål-

 

76 Notiserlet som sådant skall fa det innehåll och den innebörd parterna från början avsett.
    Den fjärde internationella juristkonferensen i Salzburg/Waidringen kommer att äga rum månadsskiftet januari/februari 1987 under tema Internationell Licensiering.
 

PB