Kongress med högsta domstolar i förvaltningsmål
Den internationella sammanslutningen av de högsta administrativa rättskipande organen i olika länder — Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives — bildades 1983 (se notis i SvJT 1984 s 413). Sammanslutningen höll sin andra kongress i Tunis den 3 — 5 december 1986. Kongressen ägde rum under president Habib Bourguibas beskydd och öppnades av Tunisiens premiärminister. 24 länders högsta förvaltningsdomstolar och EG-domstolen deltog. Regeringsrätten representerades av sin ordförande regeringsrådet Bengt Wieslander, regeringsrådet Stig Nordlund samt undertecknad.
    Temat för kongressen var rätten till domstolsprövning av administrativa beslut. Till grund för överläggningarna låg en på tunisisk sida sammanställd generalrapport som i sin tur baserade sig på medlemmarnas nationalrapporter. I dessa behandlades ämnen som skulle belysa rättssystemet i de olika länderna i relation till kongresstemat. Rapporterna gav en intressant översikt över vem som har rätt att föra talan, vilken typ av administrativa beslut som kan överklagas och vilka inskränkningar i besvärsrätten som kan finnas. Det visade sig bl. a. att någon direkt motsvarighet till prövningstillstånd saknas i andra länder och att kommunalbesvärsinstitutet finns endast i Sverige och Finland.
    Diskussionerna skedde dels vid plenarmöten, som leddes av ordföranden i Tunisiens Tribunal Administratif, Mohamed Snoussi, dels i tre kommittéer. Från flera håll framhölls den ökade arbetsbelastningen för högsta instans som ett allvarligt problem. Man efterlyste möjligheter att begränsa tillströmningen av mål och ärenden. Från svensk sida beskrevs i sammanhanget systemet med prövningstillstånd, vilket väckte stort intresse. Det gjorde också den svenska ordningen att i författningen reglera vilka mål som får överklagas till förvaltningsdomstol. Många länder saknar en sådan ordning.
    Den allmänna uppfattningen bland deltagarna var att kongressen innebar ett värdefullt utbyte av synpunkter och erfarenheter i fråga om förvaltningsrättskipningen. Nästa kongress hålls 1989 och temat blir då förvaltningsdomstolarnas arbetsmetoder. Platsen blir Helsingfors och till sammanslutningens president för de kommande tre åren valdes därför ordföranden i Finlands högsta förvaltningsdomstol, Antti Suviranta.
 

Bertil Voss

 

I detta häfte (s. 77-156)har medverkat
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Johan Wetter, advokat i Göteborg
Thorsten Cars, jur. dr., allmänhetens pressombudsman
Krister Thelin, hovrättsassessor, hovrätten över Skåne och Blekinge
Ilse Wetter, fil. dr., jur. kand.
Björn Edqvist, kanslichef, riksdagens justitieutskott
Bertil Voss, regeringsråd