Europarådets stipendier 1988 för kriminologiforskare
Europarådet har alltsedan 1968 varje år delat ut resestipendier till kriminologiforsare från medlemsstaterna för att ge dem möjligheter att öka sina kunskaper om mål och metoder inom kriminologisk forskning i andra medlemsstater.
    Varje medlemsstat föreslår kandidater efter att resp. stipendienämnd granskat inkomna ansökningar. Den slutliga uttagningen sker sedan inom Europarådet.
    Stipendiebeloppet fastställs av Europarådet med hänsyn till vistelsens längd och inkluderar resor till och från hemorten, resor inom mottagarlandet samt traktamente. 1987 varierade beloppet mellan 7 000 och 8000 FF. Det finns ingen bestämd tid för studievistelsens längd.
    Efter avslutat studiebesök skall stipendiat avge en rapport till Europarådets generalsekreterare på något av rådets officiella språk.
    Ansökan om stipendium för 1988 skall vara stipendienämnden tillhanda senast den 10 juli 1987. Sökande bör vara minst doktorand (motsvarande) eller vara i början av sin karriär efter avslutade akademiska studier.
    Närmare upplysningar och ansökningsformulär m.m. kan erhållas genomsekreteraren i Nämnden för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier:
Byrådirektör Clarice Hjelm
Brottsförebyggande rådet
Atlasmuren 1
113 21 Stockholm
Tel.: 08-2297 80, ankn 8434 eller 8426

 

Sommarkurser vid Europa Instituut i Amsterdam
Sedan 1968 anordnar institutet två-veckors sommarkurser i ämnet Legal aspects of European Integration. Årets allmänna kurs kommer att äga rum under tiden den 17 — 28 augusti 1987. Dessutom ges fr. o. m. detta år en "uppföljningskurs" för dem som tidigare har deltagit i institutets allmänna kurs. Uppföljningskursen, som är en vecka lång, äger rum under tiden den 24-28 augusti 1987.
    Den som är intresserad av någon av dessa kurser kan vända sig till institutet för ytterligare information och anmälningsblanketter. Adressen är Europea Instituut, P.O. Box 19123, 1000 G C Amsterdam, Nederländerna.

 

Sommarkurs i Holte, Danmark
I samarbete mellan Duke University School of Law, North Carolina, USA, och juridiska fakulteten vid Köpenhamns universitet anordnas under tiden den 12 —23 juli och den 28 juli—den 7 augusti 1987 en kurs för amerikanska och europeiska jurister. Kursämnena avser American Judicial Process, Introduction to EEC, International Litigation, Transnational Corporations, International Commercial Transactions, Comparative Product Liability, Lawyer Client Relations in the US, Letters of Credit, Law of the Sea och Private

 

Notiser 303International Law. Föreläsningarna hålls på engelska. Kursen som är avsedd för både studenter och praktiskt verksamma jurister äger rum i Holte, ca 20 minuters bil- eller tågresa från Köpenhamn.
    Program och ytterligare upplysningar om kursen kan erhållas från Judy Horowitz, Program Administrator, Duke in Denmark, Duke University School of Law, Durham, NC 27706, USA.